Объявления сайта

Picture of Юрій Валерійович Грицук
Використання мобільного додатку Moodle
by Юрій Валерійович Грицук - Saturday, 24 August 2019, 9:08 AM
 

1. Завантажте з Google Play або AppStore мобільний додаток Moodle

2. Введіть адресу СДО ДонНАБА: https://dl.donnaba.edu.ua

3. Введіть ваші реєстраційні дані

4. Користуйтеся ;)

 


Courses


Available courses

Мета навчальної дисципліни

Формування умінь та навичок аналізу, володіння методикою планування та математичної обробки експериментальних результатів, використання критеріальних залежностей у технічних розрахунках.     

ІТнТ

Сучасна тенденція переходу до цифрових методів створення, передачі, обробки та зберігання інформації призводить до широкого впровадження, статичних і динамічних баз даних, організації телекомунікаційного зв'язку для доступу до інформації через наземні та супутникові інформаційні канали. Відповідно і у логістичних системах спостерігається перехід на цифрові технології у всіх напрямах документообігу, у тому числі заміні паперових перевізних документів електронними.

Вибіркова дисципліна для студентів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", які орієнтовані на поглиблене вивчення властивостейта технологій виробництва бетонів різних видів. 

 

Соціологія – це наука про поведінку стадної тварини в людині.

 Олександр Круглов.

Статистика – всё равно что купальник-бикини. То, что она показывает, весьма привлекательно, но куда интересней то, что она скрывает.

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

(Библиотека 20-ти тысяч афоризмов)

 
 

Мета: формування знань студентів про сутність, основні складові і основи функціювання соціальної системи суспільства, його структури та різних сфер. Стратегічною метою є формування громадянськості особистості, яка володіє суспільними знаннями, має свою громадську позицію та вміє аналізувати соціальні явища та процеси.

Завдання: оволодіння основними поняттями соціологічної науки, методами знань про суспільство та методологією соціологічних досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки, організованої та свідомої участі у громадському житті на рівні відтворення, та використання в житті та суспільній і професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: структуру суспільства, основні інститути суспільства, складові соціальних процесів, соціальні відносини, що структурують суб'єктів та об'єктів, основи їх діяльності у різних галузях суспільства;

вміти: оволодіти основними поняттями про суспільство на рівні відтворення та використання в житті, а також суспільній, політичній та професійній практиці; аналізувати суспільні та політичні процеси, самостійно і раціонально робити свій громадський і політичний вибір.

 

 

 

Людина — тварина політична.

Аристотель

Політика — це доля.

НаполеонУривок документальної стрічки, презентований вище, демонструє живі портрети людей, які фактично, протягом багатьох років ХХ століття та, навіть, після свого фізичного уходу з цього життя, були розпорядниками долі людської цивілізації. Саме так і виглядає образ верхівки «політичного Олімпу», якого прагне, хай і у таємних помислах, майже кожний. І так було споконвіку, і так буде надалі. Це невблаганний закон життя. Але чому ж людей нестримно тягнена цей «Олімп», тягне у той край, який ми називаємо дивакуватим словом «політика»? На це є одна чітка відповідь – люди хочуть влади, хочуть впливати на інших людей, підкоряти їх своїй волі у будь-який спосіб, інколи перетворюючи підкорених на справжніх «зомбі». Влада - поняття, багато у чому, ірраціональне. Воно своїм стрижнем уходить в глибини біологічного єства людини, її боротьбі за виживання і домінування над іншими. Тож влада і є справжнім «сценаристом» захоплювальної вистави, яку ми називаємо «політикою». Відтак всі закони написання та реалізації даного дійства і є об'єктом науки, пропонованої у курсі «Політологія». Та це і не наука у традиційному розумінні цього слова сенсі, бо «політика» - це справжнє, тонке і загадкове мистецтво, користуючись яким політики-митці управляють усім світом.

Мета: формування знань студентів про основи функціювання політичної системи суспільства, його структуру та різних сфер, політики, влади, основи державного устрою, основні принципи демократичного політичного режиму. Стратегічною метою є формування громадянськості особистості, яка володіє суспільними знаннями, має свою громадську позицію та вміє аналізувати соціальні явища та процеси.

Завдання: Оволодіти основними поняттями політичної науки, методами політичних знань та методологією соціологічних досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки, організованої та свідомої участі у громадському житті на рівні відтворення, та використання в житті та суспільній і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати: структуру політології як науки, основні політичні інститути суспільства, складові політичних процесів, політичні відносини, що структурують суб'єктів та об'єктів, основи їх діяльності у різних сферах політичних стосунків, сутність та структуру політики, влади, політичного конфлікту, основні політичні інститути, сутність політичних процесів, характер політичного лідерства, зміст державних відносин.

вміти: оволодіти основними поняттями про політику на рівні відтворення та використання в житті, а також суспільній, політичній та професійній практиці; аналізувати суспільні та політичні процеси, самостійно і раціонально робити свій громадський і політичний вибір.

Етика є естетика душі

П’ЄР РІВЕРДІ.

Естетика – матір етики

ЙОСИФ БРОДСЬКИЙ.

 
 

Не дивлячись на те, що етика і естетика є самостійними філософськими науками, обидві вони настільки пов’язані між собою, що в принципі складають одну наукову дисципліну. Один з найвідоміших філософів ХХ століття, Людвіг Вітгенштейн, так і сказав з цього приводу – «Етика і естетика – одне». Щоби поставити у даному питанні крапку, до цього афоризму можна було би додати ще і такий влучний вислів Л.М.Толстого: «Эстетическое и этическое — два плеча одного рычага: насколько удлиняется и облегчается одна сторона, настолько укорачивается и тяжелеет другая. Как только человек теряет нравственный смысл, так он делается особенно чувствителен к эстетическому». Але хотілося б так само коротко пояснити, що ж пов’язує між собою ці неординарні науки. І етика, і естетика насамперед є науками про прекрасне. Відрізняються вони лише тим, що етика вивчає прекрасне в людині та її діях, а естетика – прекрасне в творіннях людського духу. Стародавні греки напрочуд добре розуміли це і для позначки даного феномену утворили спеціальне поняття – калокагатія. Зовнішньо, фізично, прекрасними і внутрішньо, духовно досконалими – такими були мешканці легендарної Атлантиди за повідомленням Платона. Тож розберемося, як таким бути.

Мета: надання знань про сутність таких специфічних розділів філософської науки, як етика та естетика, розкриття особливостей відбиття ними буття і людини в їх взаємодії.

 Завдання: формування умінь аналізувати й оцінювати основні риси етичної, естетичної свідомості, здібностей мислити відносно виявлених закономірностей в області моральних взаємовідносин та художньої практики людини; засвоєння і використання отриманих навичок і знання в практичному житті.

 

знати:

-          предмет етики; історія розвитку моральних стосунків і основні етичні вчення від Стародавніх часів до сьогодення; категорії етичної свідомості і моральних взаємовідносин; провідні етичні проблеми сучасності; етика сімейних стосунків, біоетика; етикет і поведінка людини.

-          визначення і сутність поняття «естетика»; основні естетичні категорії і естетичні концепції Стародавнього світу, Середньовіччя, Відродження і Нового часу; новітні течії в розвитку естетичної думки і естетичні стилі ХIХ-ХХ ст.ст.; традиційні і сучасні види мистецтва (ХХ - поч. ХХІ ст.ст) в контексті європейської і світової естетики; основні положення постмодерністської естетики.

 вміти:

-                 вирізняти і аналізувати етичні форми суспільної свідомості; набувати та використовувати навички етичного, загальнокультурного аналізу суспільного життя; формувати практику власної поведінки на моральних цінностях і нормах;

-               вирізняти і аналізувати естетичні форми суспільної свідомості; набувати і використовувати навички естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного життя; сприймати цінності художньо-творчого мислення

   
 

 

 

Релігія — взагалі остання й найвища сфера людської свідомості, вона є та галузь, що в неї людина вступає, як у сферу абсолютної істини.

Г. ГЕГЕЛЬ

 Вірю, бо абсурдно.

К. ТЕРТУЛЛІАН

   

 


Феноменальна сутність явища релігії полягає у тому, що вона є виразом ставлення людини до надприродної дійсності. Але де і у чому слід її шукати? Багато у чому відповідь на це питання залежать від того, хто шукає. Якщо той, хто питає, є адептом релігії у пошуках шляхів спасіння від неминучої смерті, то він шукатиме відповіді в зверненні до Бога. Якщо це ж питання ставить філософ, який прокинувся в середині самої людини, то він, прагнучи зрозуміти дійсність, яка його оточує, в такому порядку, в якому вона постає перед ним, шукатиме релігію в людині. Отже вибір завжди є справою самої людини.

 Мета: формування світоглядної культури на ґрунті надання знань з теоретичного релігієзнавства: розуміння наукових засад релігієзнавства, типології основних форм релігії,  стародавніх родоплемінних культів, національно-етнічних релігій, світових релігій, теорій виникнення релігії, сучасних нетрадиційних релігій або неокультів, релігійної картини в Україні, релігійних процесів у наш час, світової релігійної статистики, перспектив розвитку релігій у сучасному світі.

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни «Релігієзнавство» є надання знань про сутність релігійного сприйняття світу людиною на основі різних типів віровчення, релігійного змісту універсальної картини світу, системи поглядів на світ у цілому та ставлення людини до світу в чуттєвій та віро ймовірній площині.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: що релігія — це складне явище соціального характеру, що воно виникло в суспільстві цілком закономірно й існує разом з ним; що воно поєднує в собі елементи раціонального (наприклад, моральні настанови) та ірраціонального (наприклад, фантастичні образи надприродних істот). Знати, що релігія – це те, що робить людське життя осмисленим, забезпечуючи її найважливішим компонентом – "значенням".

вміти: пояснити, що релігія є символічною системою, необхідною для сприйняття цілісності світу, що вона забезпечує контакт індивіда зі світом як з єдиним цілим, в якому життя і дія мають певні кінцеві значення; вміти розтлумачувати основні складові будь-якої релігії і показувати, що релігія являє собою складний соціальний комплекс, який складається з вірувань (або міфів), тобто віри, яка допомагає людині зрозуміти, пояснити і певним чином упорядковувати своє життя.


  

 

 

«Наша Батьківщина благає допомоги красномовства, бо так багато її преславних подвигів поминається глибокою мовчанкою.»

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ.

 

«Для нас дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі; але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові "вітчизна".»

ЦИЦЕРОН.

 

 

 

 

 

 

У свій час величний Т.Г.Шевченко, зустрічаючись з мінливою миттю життя в образі нового року, так звертався до нього: «Добридень же, новий годе, В торішній свитині. Що ти несеш в Україну В латаній торбині?». Тож мудре зауваження Тараса відповідає на питання кожного, хто замислюється над тим, що буде на нас чекати завтра, через рік, через віка і тисячоліття. Хто не хотів би цього знати?! А відповідь ховається у тій старій торбинці, яка сиротливо висить за нашими же плечима. І те, що в ній - радує більше дітей, ніж дорослих. Бо дорослі знають: там їх історія, їх минуле, минуле їх батьків і прабатьків, історія їх тріумфів і трагедій. Нестерпно важко повертатись у пережите, навіть не дивлячись на те, яким воно було. Та все одне, заглядати в цю торбину корисно всім. І не просто заглядати, перекладаючи старі речі з однієї купки до іншої, а старанно упорядковувати збережене, пригадувати вивітрене із пам'яті та знайомити із згаданим власних дітей.

 

Мета: формування системи знань про закономірності історичного розвитку українського народу, його державності, політичного життя, економіки, соціально-економічних відносин; виявлення особливостей духовної і культурної спадщини українців, їх національної ідеї та її місця в історії світової цивілізації.

 

Завдання: оволодіння історико-культурним понятійним апаратом, сумою конкретних знань історичних явищ, подій і фактів на рівні відтворення та використання в повсякденному житті; набуття вміння використання історико-культурного досвіду у вирішенні проблем сьогодення, визначенні свого місця в суспільному житті.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми, загальні закономірності історико-культурного розвитку; складні та. суперечливі явища, процеси в історії суспільно-політичного та духовно-культурного життя України у зв'язку із світовою цивілізацією; тенденції економічного розвитку України і, особливо, потенціал її науково-технологічного комплексу; добре орієнтуватись в історичних джерелах і новітній науковій літературі;

 

Вміти: синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну і духовну культуру; творчо застосовувати набуті знання з історії України та її культури у повсякденній діяльності, для орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ, подій; формувати власну наукову позицію щодо актуальних проблем політичного та культурного сьогодення; самостійно осмислювати закономірності історичного розвитку.

 
 "Дві речі сповнюють душу завжди новим і все сильнішим здивуванням і благоговінням, чим частіше і триваліше ми розмірковуємо про них, — це зоряне небо наді мною і моральний закон у мені".  

І.КАНТ

 

  


У мерехтінні буденних проблем, у гонитві за примарними цілями життя людина виснажує свої моральні і фізичні сили, своє здоров'я і саму наснагу жити. Саме тоді вона, незалежно від своїх успіхів, свого стану, свого віку і здобутків, підіймає очі в гору, дивиться у безкрає, бездонне зоряне небо та задається питаннями. «Що ж це все, що навколо мене? Чи є якійсь сенс у цьому всьому? Хто я тут і чому я тут?» Посильну відповідь на ці питання і спрямована дати наука філософія. Отже

 

мета викладання навчальної дисципліни:

Ø узагальнення знань студентів набутих ними у попередніх освітніх практиках та формування на цій основі цілісної наукової картини світу та світогляду;

Ø формування культури філософського мислення, світоглядної та методологічної культури користування мудрістю накопиченою людством за всю історію існування;

Ø навчання навивкам зіставлення філософських, світоглядних ідей з практикою суспільного життя

Ø розвиток вміння аналізувати світоглядні проблеми на підставі критичного залучення масиву аргументів щодо тих чи інших філософських концепцій, явищ і процесів навколишньої дійсності;

завданням філософії ж є: надання знань про сутність філософської пропедевтики та історію світової і вітчизняної філософської думки, про теоретичні засади філософського світосприйняття, розуміння категорій і принципів онтології (філософії буття), про гносеологію (філософію пізнання), діалектику (філософії розвитку), методологію, аксіологію (філософію цінностей), про філософську антропологію, соціальну філософію, філософію історії та філософію науки.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні етапи поступу філософського мислення, категорії філософії, принципи взаємодії буття і людини, основи пізнавальної діяльності людини, особливості розвитку суспільної свідомості та свідомості індивідууму, світоглядні, соціально-історичні й духовно-культурні особливості розвитку людського суспільства.

вміти: визначати і наводити приклади основних положень, принципів філософсько-світоглядного мислення, відрізняти особливості перед-філософської та пара-філософської культури, їх взаємодію з класичною філософією, аналізувати, порівнювати, узагальнювати філософський зміст тієї інформації, з якою приходиться працювати або в контексті якої доводиться перебувати; давати узагальнені філософсько-світоглядні характеристики явищам соціально-культурного буття.


Aim of studying – training for analysis, design and assessment of structures under seismic actions and other extreme loading conditions. The syllabus covers a comprehensive set of topics related to structural dynamics, single and multiple degree freedom systems, earthquake engineering, and advanced numerical techniques.

Content of discipline in themes:

 1. General principles for dynamic loads designing. Creation of design model
 2. General methods of dynamic computation
 3. Seismic hazard. Building standards and rules for earthquake design. Eurocode 8.
 4. Grounds’ influence
 5. General principles for earthquake resistance building
 6. Methods of earthquake computation
 7. Loads and actions combinations
 8. Designing demands for buildings in earthquake zone
 9. Designing of road-infrastructures’ buildings/structures on earthquake actions
 10. Designing of hydro-structures on earthquake actions
 11. Designing solutions for earthquake resistance building

Aim of studying – training on the field of modern theoretical basics knowledges as for methods for erection special buildings and structures for achieving better technical and economical results of constructional company, the rules and demand for safety labour during construction works.

Content of discipline in themes:

 1. Constructional solutions of large-span structures
 2. Erection of large-span structures with interior support
 3. Erection of pre-assembled large-span beams
 4. Erection of dome structures
 5. Erection of arch structures
 6. Erection of masts and towers
 7. Erection of plate structures
 8. Erection of lattice structural constructions
 9. Erection of cable-stayed structures
 10. Erection of membrane structures
 11. Labor protection in construction

Aim of studying to study types of city’s engineering networks and systems of life-comfort: energy suppling (gas, electricity, heat), water supply and sewage; teaching of basics of designing, construction and operation city engineering systems and nets.

Content of discipline in themes:

 1. Peculiarities and content of products for city supply
 2. General and special principles of city nets arrangements
 3. Components of drinking water treatment and supplying for city demands, its application
 4. Values, arrangements and ways of water supply
 5. Hydraulics designing of city water supplying nets
 6. Systems of city waste water nets
 7. Hydraulics designing of city waste water nets
 8. Heat supply values, arrangements and sources of supplying
 9. Components of heat supplying for city demands, its application
 10. Designing of city systems of heat/ventilation supplying
 11. Gas supply values, arrangements and sources of supplying
 12. Components of gas supplying for city demands, its application
 13. Electricity supply values, arrangements and sources of supplying
 14. Components of electricity supplying for city demands, its application
 15. Materials and technologies for construction, repair and renovation of city engineering nets
 16. Design and operation works peculiarities for city  engineering nets 

Aim of studying – preparation for professional work based on knowledges of traditional and new technologies for protecting (isolation, floors, internal and external finishing works) coverings for building and structures which provides maximum efficiency of construction and quality of works.

Content of discipline in themes:

 1. New technologies of heat isolation for buildings
 2. Technologies of ventilated facades
 3. Complex technologies of “dry” construction
 4. Technology of hydro-isolation works
 5. Floors accomplishment works
 6. Roofs accomplishment works with new isolation materials

Aim of studying to prepare students for professional activity as for problem of products quality management; to be competent making decision and development of quality management in construction; practical realization all factors, parameters and properties which related with quality of products and management of quality in construction.

Content of discipline in themes:

 1. Quality conception of constructional company in the market conditions
 2. Production quality and quality characteristics
 3. Laws in quality management
 4. Standardization as quality system control element
 5. Certification of products – the way for civilized market economy
 6. Development and documentation for quality system in construction
 7. Quality assessment and control for constructional enterprise
 8. People’s influence in quality system
 9. Foreign quality control management experiences
 10. Economical quality principles
 11. Economic efficiency of new products
 12. Economic efficiency of quality control management
 13.  Actual laws for construction

Aim of studyingto introduce students to the design of structures in steel, reinforced concrete and composite. The overall objective is to enable students to develop an understanding of the fundamental concepts and design philosophies related to steel, reinforced concrete and composite elements and to apply this knowledge to the design of conventional building structures. Students are introduced to European design guidelines (Eurocodes).

Content of discipline in themes:

 1. Aluminum alloy structures. Eurocode 9
 2. Steel structures Basics of Eurocode 3
 3. Pre-stressed steel structures.
 4. Plate steel structures
 5. Large-span structures
 6. Special road structures (bridges, tunnels, pipes, channels).
 7. Reinforced concrete. Eurocode 2
 8. Reinforced concrete cooler towers
 9. Reinforced concrete bunkers
 10. Reinforced concrete silage
 11. Reinforced concrete reservoirs
 12. Special structures for nuclear power stations
 13. Industrial pipes and vent-pipes
 14. High-rise buildings
 15. Composite structures. Eurocode 4

Aim of studying to know methods and tools for experimental investigations. To know structures’ modelling principles. To know conditionality of experiment and adaptation rules to real structure.

Content of discipline in themes:

 1. Basics of experimental planning method
 2. Basics of modelling theory
 3. Experimental methods. Program for investigations
 4. Static loads experiment
 5. Dynamic loads experiment
 6. Non-destructive experimental methods
 7. Experimental results processing
 8. Dispersal, regression relationship and correlation analysis
 9. Improvement a real structure on the basis of experimental investigations

Aim of studyingto develop skills inside designing crew for elaborate project’s documentations and improve proficiency in designing activity.

Content of discipline in themes:

 1. The structure of project’s sections “Environmental Engineering”
 2. Methods of obtaining the initial data for estimation of influences of polluting emissions during designing building operational works
 3. Methods of obtaining the initial data for estimation of influences of polluting emissions during designing building construction
 4. Estimation of polluting emissions for exploitation of designing building.
 5. Estimation of polluting emissions for construction works of designing building.
 6. Adjustments of all projects’ parts after “Environmental Engineering” section preparation


Aim of studying teaching rules and demands for technical investigation of building structures; basics of repair, reconstruction and reinforcement (strengthening); calculations and designing works for reconstruction; practical experience for projects and technological documentations preparation.

Content of discipline in themes:

 1. Normative documents for reconstruction and technical investigation
 2. Stages of technical investigation
 3. Typical defects and damages for building structures
 4. Definition of technical characteristics for building materials during technical investigation
 5. Determination of real loads and actions
 6. Surveying for reconstruction works
 7. Actual geometrical and design schemas for control calculation.
 8. Main demands for reinforcement (strengthening). General methods, specific peculiarities of reinforcement and repair
 9. Reconstruction of special and very responsible structures
 10. Special rules and demands for design documentation for reconstruction
 11. Special rules and demands for technological documentation for reconstruction
 12. Labor safety for reconstruction works

Aim of studying to know methods of scientific researches; to apply rules of research; to organize scientific research and prepare scientific paper.

Content of discipline in themes:

 1. Functions and principles of science.
 2. Methods of scientific researches
 3. Structure of scientific research
 4. Stages of scientific process
 5. Rules for scientific paper preparation
 6. Realization of scientific results
 7. Demands to scientific presentation
 8. Laws basics for scientific researches

Aim of studyingto understand importance of support structures; types of structures, types and main causes of failure. Design of retaining and sheet-pile walls according to traditional methodology and the methodology defined by Eurocode 7. Drainage. Main techniques for improving site soils for foundation

Content of discipline in themes:

1. Retaining walls. steady-state pressure; Rankine and Coulomb earth pressure theory; type of retaining walls and type of failure modes; retaining wall design: global factor design and partial factor design according to Eurocode 7; wall drainage

2. Sheet-pile walls. types of sheet-pile walls; design of cantilevered, anchored sheet-pile walls and multi-anchored tieback walls; the importance of numerical methods; supervision of construction, monitoring and maintenance in retaining structures

3. Ground improvement techniques; preloading; vertical drains; grouting methods: permeation grouting, compaction grouting, fracture and compensation grouting, and jet-grouting; injected and helical micropiles.

Aim of studying to analyze transportation systems; to have knowledges, necessary to develop transportation management projects with a strong focus on urban systems; to adopt knowledges regarding intelligent transport systems

Content of discipline in themes:

1. Complements of urban and regional planning, introduction to urban policies

2. Transport planning

3. Mobility management systems

4. Data collection and transportation analysis

5. Comparative analysis of transportation modes

6. Intelligent transportation systems (ITS)

7. Sustainable Mobility Plans

Aim of studying training student to receive specific knowledges for employer/businessman activity with aspects in constructional branch; to provide information as for world’s progress market decisions and nuances for building company

Content of discipline in themes:

 1. Business activity, specific and demands
 2. Building branch development’s directions
 3. Packages of marketing investigations and analysis of employer’s activity for building enterprise
 4. Ways of business starting for building enterprise
 5. Business plan preparation for building enterprise
 6. License activity in buildings

Aim of studying to be competent in modern information technologies for solving a wide range of engineering tasks; to have a basic knowledges for programming and modelling of physical processes; to have skills for algorithm making and future it calculation with sufficient programs.

Content of discipline in themes:

 1. Information in scientific investigations
 2. New information technologies
 3. FEM analysis for structures
 4. Typical optimization’s tasks
 5. Tasks for discrete and combinatory optimization
 6. Tasks for linear and non-linear programming
 7. Basics of statistics methods and approaches
 8. Some statistics methods’ and approaches’ solutions with MS Excel 
 9. Differential equation’s solutions
 10. Programming with MathCAD
 11. Special engineering tasks. Design of experiments


Aim of studyingto provide knowledge about modern situation as for energy-saving and energy-efficient constructional technologies; to apply knowledge for conditions of real enterprise; to help to increase wishes for implementation new technologies in professional activities for different life’s range.

Content of discipline in themes:

1. Energy-efficient buildings. Basic provisions. Worldwide experience in the energy efficient buildings design and construction.
2. Alternative energy sources to increase building’s energy efficiency. Hydrothermal buildings. Wind-energetic buildings. Helium-active buildings. Passive helium-systems. Active solar systems.
3. General principles for energy-efficient buildings design. The compactness principle. Optimization the house proportions. Influence of external climate on a building  energy efficiency.
 4. Passive house. The main criteria for planning a passive house. Principles of an energy-efficient passive house designing.


Aim of studying – to get knowledge about behavior of concrete structures and phenomenology of prestress.
Content of discipline in themes:


1.      Brief history and advantages of pre-stressed systems
2.      General concepts about structures
3.      Cable layout and initial pre-stressed force
4.      Pre-stress losses, immediate and time-dependent
5.      Serviceability limit states
6.      Ultimate limit states of resistance
7.      Detailing and practical construction dispositions
8.       Precast structures

Мета навчальної дисципліни

Вивчення методів і засобів діагностування електричних систем автомобіля, отримання навиків проведення діагностування автомобілів, їх вузлів та електричних систем, окремих датчиків, вивчення будови, принципу роботи датчиків, електричних систем та діагностичних приладів.

Завданнями дисципліни є формування у студента знань та умінь з питань:

-          принципу роботи діагностичних приладів;

-          роботи із діагностичним обладнанням;

-          нормативів оцінки діагностичних параметрів;

-          організації алгоритму діагностування при виявленні несправності;

-          пошуку несправності та її усунення.


            Дисципліна «Електротехніка» передбачає вивчення процесів, що відбуваються в електричних колах постійного і змінного струмів, принципу дії і основних властивостей електричних машин і апаратів, трансформаторів та їх практичного застосування.

          Після вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти суть електричних і магнітних явищ, їх взаємний зв’язок і кількісні співвідношення, одержати необхідні практичні навички в поводженні з електрообладнанням і його застосуванням.


Мета викладання дисципліни це вивчення  студентами загальних основних понять системи вищої освіти та автомобільного транспорту  України.

 

Завдання вивчення дисципліни:

 

-         ознайомлення з місцем майбутньої роботи;

-         ознайомлення з навчальним планом напряму  «Автомобільний транс-порт» та вмістом основних дисциплін навчального плану;

-         отримання  уявлення про технологічні процеси виробництва автомобі-лів, їх технічного обслуговування і ремонту;

-         ознайомлення з основними чинниками впливу автомобільного транс-порту на навколишнє середовище .

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  - загальні відомості про функціонування транспорту, загальні підходи

     до забезпечення якості виробничих процесів, математичні моделі

     управління виробництвом.

вміти:

-планувати свій навчальний час, виконувати завдання.

 


Мета вивчення дисципліни: забезпечити майбутнім бакалаврам можливість в результаті навчання отримати знання і уміння по основним поняттям, законам і моделям механіки, які необхідні в майбутній професійній діяльності і в подальшій самоосвіті. Забезпечити наявність знань і умінь в використанні методів теоретичного і експериментального дослідження механічного руху в різних інженерних задачах, а також в оцінці числових порядків величин, що характерні для механічного руху.

Мета навчальної дисципліни «Експлуатаційні матеріали» – формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння екологічних параметрів об’єктів автомобільного транспорту, набуття вмінь і навичок організації ефективної експлуатації об’єктів транспорту, їх систем та елементів.


Мета викладання дисципліни – формування у студентів мовних і мовленнєвих навичок, які сприятимуть їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального середовища, а також підготовка майбутнього бакалавра до використання іноземної мови за спеціальністю як одного із засобів досягнення успіху в професійній діяльності.

Мета вивчення дисципліни: забезпечити майбутнім бакалаврам можливість в результаті навчання отримати знання і уміння по основним поняттям, законам і моделям механіки, які необхідні в майбутній професійній діяльності і в подальшій самоосвіті. Забезпечити наявність знань і умінь в використанні методів теоретичного і експериментального дослідження механічного руху в різних інженерних задачах, а також в оцінці числових порядків величин, що характерні для механічного руху.

Мета  виробничої практики є ознайомлення студентів – практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із обраної професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного досвіду.

 

Завдання вивчення дисципліни:

 

-         закріпити теоретичні навички, здобуті під час вивчення дисциплін;

-         вивчити техніко-економічні умови діяльності підприємства, установи, організації (баз практик), їх фінансового стану;

-          навчання практичним навичкам роботи з устаткуванням.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         сутність організаційних процесів підприємства, характеристику та матеріально - технічну базу підприємства.

вміти:

-    виконувати завдання, пристосовуватись до умов виробництва.


Мета навчальної дисципліни – полягає у формуванні у студентів системи знань та практичних умінь з використання основних законів загальної фізики, що є фундаментом для подальшого вивчення спеціальних дисциплін природничого профілю та для здійснення фахової діяльності.


Мета вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми фахівцями кваліфікаційного рівня «бакалавр» основами інформаційних технологій, зокрема можливостями операційних систем, текстових редакторів та електронних таблиць, а також принципами алгоритмізації найбільш поширених інженерних задач

Мета навчальної дисципліни – надання знання з технічної термодинаміки і теплопередачі; дослідження закономірностей перетворення теплової та механічної енергії; переносу теплоти теплопровідністю, конвекцією, випромінюванням, а також засвоєння основ теорії, конструкцій і вибору теплових машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- параметри стану термодинамічної системи, одиниці виміру і співвідношення між ними;

- основні закони термодинаміки, процеси стану ідеальних газів, водяної пари і води;

- цикли теплових двигунів і теплосилових установок;

- основні закони теплопередачі;

- фізичні властивості рідин і газів;

вміти:

- творчо користуватися технічною літературою, довідниками та нормативними документами;

- виконувати теплотехнічні розрахунки: термодинамічних циклів теплових двигунів і теплосилових установок; витрат палива, теплоти і пари на вироблення енергії;

- виконувати розрахунки коефіцієнтів корисної дії термодинамічних циклів теплових двигунів і теплосилових установок.У процесі вивчення курсу «Економічна теорія» студент повинен отримати знання про принципи і закони функціонування ринкової економіки на мікрорівні (споживачі, фірми, окремі ринки), на макрорівні (економіка в цілому) і на рівні світового господарства і міжнародних економічних відносин; вміти використовувати економічні моделі для аналізу економічної ситуації, прогнозування та передбачення наслідків державної економічної політики; володіти навичками самостійної творчої роботи, вміти економічно грамотно формулювати і аргументувати свою позицію.

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 3 кредити ЄКТС (90 годин), в тому числі лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота студента – 39 год.


Мета вивчення дисципліни: забезпечити майбутнім бакалаврам можливість в результаті навчання отримати знання і уміння по основним поняттям, законам і моделям механіки, які необхідні в майбутній професійній діяльності і в подальшій самоосвіті. Забезпечити наявність знань і умінь в використанні методів теоретичного і експериментального дослідження механічного руху в різних інженерних задачах, а також в оцінці числових порядків величин, що характерні для механічного руху.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів» є оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками, на яких базуються методи технічної експлуатації автомобілів.

Cтудент повинен
знати:
загальні відомості про зміну технічного стану автомобіля;
загальні відомості про формування виробничих процесів;
математичні моделі об'єктів автомобільного транспорту;
нормативне, інформаційне забезпечення виробничих процесів;
вміти:
виконувати планування та управління технічним станом автомобілів;
виконувати планування та управління технологічними процесами обслуговування та ремонту автомобілів.


Мета викладання навчальної дисципліни полягає в формуванні цілісної системи знань і навичок у студентів з українського правознавства, сформованої на базі сучасних досягнень юридичної науки.

Учбова дисципліна «Опір матеріалів» згідно освітньо-професійній програмі державного стандарту відноситься до циклу фундаментальних дисциплін. В курсі «Опір матеріалів» основна увага приділяється питанням міцності, жорсткості і стійкості окремого стрижня, як основного елементу споруди. Цілі дисципліни «Опір матеріалів» полягає у дослідженні роботи основних елементів конструкцій при різних видах деформацій. Можливості експериментально або теоретично визначити механічні характеристики матеріалів. Дати студенту навики розрахунку основних елементів конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість.

Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння концептуальних основ логістики підприємств з обслуговування та ремонту, як інструменту ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму, набуття вмінь і навичок організації ефективної експлуатації об’єктів автомобільного транспорту. Метою викладання безпеки життєдіяльності  є формування у студентів компетентності, які сприяють чіткому розумінню небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають у середовищі проживання, навчання і праці людини. Навчальна дисципліна спрямована на вивчення змісту, структури і взаємозв’язку життєдіяльності людини із середовищем її перебування, визначення чинників причин і параметрів , що призводять до різного роду небезпек. Підвищення рівня компетентності в розумінні принципів, методів та засобів з охорони праці в Україні та за кордоном

Мета навчальної дисципліни «Логістика автомобільного транспорту» – формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння концептуальних основ логістики, як інструменту ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму, набуття вмінь і навичок організації ефективної експлуатації об’єктів автомобільного транспорту.


         Дисципліна « Електротехніка» передбачає вивчення процесів, що відбуваються в електричних полях постійного і змінного струменів, принципу дії і основних властивостей електричних машин і апаратів, трансформаторів та їх практичного застосування.

          Після вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти суть електричних і магнітних явищ, їх взаємний зв’язок і кількісні співвідношення, одержати необхідні практичні навички в поводженні з електрообладнанням і його застосуванням

Метою викладання навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» є сформувати у майбутніх бакалаврів науково-теоретичні знання, на яких базуються практичні методи технічної експлуатації автомобілів.

Студент повинен

знати:

загальні відомості про зміну технічного стану автомобіля, загальні відомості про формування виробничих процесів, моделі об'єктів автомобільного транспорту, нормативне, інформаційне забезпечення технічної експлуатації та виробничих процесів;

вміти:

виконувати планування та управління технічним станом автомобілів та технологічними процесами обслуговування та ремонту автомобілів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів» є оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками, на яких базуються методи технічної експлуатації автомобілів.

Cтудент повинен
знати:
загальні відомості про зміну технічного стану автомобіля;
загальні відомості про формування виробничих процесів;
математичні моделі об'єктів автомобільного транспорту;
нормативне, інформаційне забезпечення виробничих процесів;
вміти:
виконувати планування та управління технічним станом автомобілів;
виконувати планування та управління технологічними процесами обслуговування та ремонту автомобілів.

Мета навчальної дисципліни – надати знання по конструкції, теорії експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів (АТЗ) та робочім процесам і основам розрахунку їх механізмів та систем.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення загальної будови АТЗ, призначення, принципу дії та типові конструкції механізмів і систем сучасних АТЗ;

- вивчення законів руху АТЗ,

- вивчення взаємозв’язку експлуатаційних властивостей АТЗ з їх технічними характеристиками та конструктивними параметрами;

- вивчення вимоги до АТЗ,

- вивчення робочих процесів в механізмах і системах,

- аналіз конструкцій та методи визначення навантаженості деталей;

- вивчення методів розрахунку основних механізмів та систем автомобіля;

- вивчення методів забезпечення екологічності та економічності двигунів;

 


Мета навчальної дисципліни – дати студентам впорядковані знання та навички, необхідні для вирішення завдань енергозбереження, підвищення надійності вузлів тертя агрегатів автомобілів і устаткування, скорочення витрат на їх технічну експлуатацію. 

Завданнями вивчення дисципліни є:

-            вивчення технології виробництва та ремонту автомобілів;

-            отримати систему науково-технічних знань в галузі підвищення довговічності машин при їх виготовленні, ремонті та експлуатації;

-            способів обробки, відновлення і зміцнення деталей;

-            проектування виробничих ділянок і підприємств по ремонту автомобілів.

 


Мета навчальної дисципліни –засвоєння теоретичних основ і практичних умінь та навичок проектування, формування і оптимізації мікро- і макрологістичних концентраційно-розподільчих систем та ефективного використання даних систем при управлінні різними логістичними потоками.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- оволодіння студентами теоретичних знань для вирішення практичних завдань у сфері логістики;

- визначення напрямів вдосконалення логістичної діяльності підприємств та організацій;

- вміння студентами розробляти програми і плани діяльності логістичних систем та їх ланок на підприємствах автомобільної галузі.


Мета навчальної дисципліни – вивчення майбутніми фахівцями основних положень теорії двигунів внутрішнього згоряння, їх конструкцій і характеристик, формування у фахівців системи наукових та професійних знань і навичок в галузі двигунобудування та обслуговуванні.

Завданнями вивчення дисципліни є:

вивчення теоретичних основ роботи і принципів будови автомобільних двигунів, їх механізмів та систем;

вивчення методів розрахунку основних енергетичних характеристик, процесів згоряння палив;

вивчення методів забезпечення екологічності та економічності двигунів;

забезпечення належного рівня експлуатації, підтримання роботоздатності та ефективності автомобільних двигунів.Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладення дисципліни є вивчення методів і засобів діагностування, отримання навиків проведення діагностування автомобілів, їх вузлів та систем, вивчення будови, принципу роботи діагностичних приладів.

Завдання вивчення дисципліни. Після викладення дисципліни студент повинен знати класифікацію сучасних методів діагностування, діагностичні прилади та способи і методи діагностування автомобілів, його систем та агрегатів.

В результаті вивчення дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів» студент повинен знати:

·        Оцінку якості, ефективність та достеменність діагностування;

·        Роботу і будову діагностичних приладів;

·        Послідовність діагностичних процесів;

·        Послідовність складання діагностичних карт при ТО і ремонті рухомого складу.

Одержані знання повинні дозволити студенту вміти:

·        Використовувати діагностичне устаткування в залежності від потреби при ТО і ремонті автомобілів;

·        Оброблювати діагностичну інформацію і складати висновки щодо достеменності, вірності одержаних даних;

·        Використовувати отримані результати діагностування при ТО і ремонті рухомого складу автотранспортних підприємств.


Мета  навчальної дисципліни «Управління проектами» - надати здобувачам знання з основ управління проектами і навчити методики складання, планування та аналізу проектів. Навчити здобувачів опановувати методологію, необхідну для успішного управління проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.


Мета навчальної дисципліни «Триботехніка»формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння технології підвищення надійності вузлів тертя агрегатів автомобілів, набуття вмінь і навичок організації ефективної виробничої діяльності структурних підрозділів підприємств транспорту щодо експлуатації  та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.


Мета навчальної дисципліни «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів»формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння основ технології виробництва та ремонту автомобілів, набуття вмінь і навичок розробки технологічних процесів ремонту об’єктів автомобільного транспорту.
Мета навчальної дисципліни «Технологічні процеси на підприємствах транспорту» – формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння технологічних процесів експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного транспорту, набуття вмінь і навичок організації ефективної виробничої діяльності структурних підрозділів підприємств транспорту.


Мета навчальної дисципліни – надати знання по  робочім процесам і основам розрахунку  механізмів та систем автомобіпів.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення взаємозв’язку експлуатаційних властивостей АТЗ з їх технічними характеристиками та конструктивними параметрами;

- вивчення вимог  до агрегатів та систем АТЗ,

- вивчення робочих процесів в механізмах і системах,

- аналіз конструкцій та методи визначення навантаженості деталей;

- вивчення методів розрахунку основних механізмів та систем автомобіля.


 1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладення дисципліни є вивчення особливостей конструкції електричних та електронних пристроїв системи електрообладнання сучасного автомобіля, їх принципів роботи та взаємодії; отримання навиків проведення технічного обслуговування, діагностування несправностей та ремонту окремих вузлів та систем електрозабезпечення автомобіля.

Предметом вивчення дисципліни є конструктивні елементи автомобіля, що забезпечують подачу електричного  струму до механічних систем автомобіля, освітлювальних та сигнальних систем, контрольно-вимірювальних приладів, а також вивчення будови та принципу дії електронних пристроїв, датчиків, що забезпечують роботу багатьох систем та автомобіля вцілому.

Задачі дисципліни наступні:

     -надати загальні відомості про електрообладнання автомобілів, характеристики його функціональних вузлів і елементів,

    -сформувати положення про проектування електрообладнання, методики розрахунку, уніфікацію і взаємозамінність вузлів і деталей;

    - пояснити сутність процесів, що протікають в приладах, апаратах і ланцюгах системи електрообладнання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: схему електричного кола автомобіля, можливі несправності електричної системи та способи їх усунення,знати послідовність підключення та відключення систем електроживлення.

вміти: діагностувати несправності електричної системи автомобіля, усувати знайдені несправності.

 

2.     Програма навчальної дисципліни

 

   Змістовий модуль 1.

Тема 1. Автомобільні акумулятори.  Будова автомобільних акумуляторів. ЕРС акумулятора. Напруга в зовнішньому колі. Заряд акумулятора. Типи і позначення акумуляторних батарей. Несправності акумуляторної батареї.

Тема 2. Генератори змінного струму.  Будова генератора. Статор. Ротор. Місце розташування і кріплення генератора. Принципова схема регулювання напруги генератора змінного струму. Принцип роботи генератора.

Тема 3. Регулятори напруги. Регулювання напруги генератора. Вібраційні, контактно-транзисторні, безконтактно-транзисторні регулятори напруги. Схема регулятора напруги РР-362. Електромагнітне реле. Безконтактно  – транзисторний регулятор напруги РР-350. Інтегральний регулятор. Несправності генераторів і регуляторів напруги.

Тема 4. Системи запалювання двигунів. Прилади системи батарейного запалювання. Схема контактної системи запалювання з трьохклемною котушкою. Принцип роботи системи запалювання. Транзисторні системи запалювання. Контактно-транзисторна схема запалювання (принципіальна схема); принципіальна схема контактного запалювання; принцип роботи.

   Тема 5. Стартер. Роль стартера в роботі автомобіля. Конструкція стартера. Привід стартера. Кріплення стартера. Принципіальна схема електричних з’єднань стартера.

Тема 6. Прилади освітлення. Фари, габаритні ліхтарі, ліхтар освітлення номерного знака та ліхтарі освітлення дороги при русі автомобіля заднім ходом. Конструкція приладів зовнішнього освітлення.

Змістовий модуль 2.

Тема 7. Прилади сигналізації. Звуковий сигналізатор, світлові указники повороту, аварійна сигналізація.

Тема 8. Контрольні прилади. Амперметр, схема електромагнітного амперметра. Спосіб включення амперметра, струм, який показує амперметр.  Указник рівня палива.

Тема 9. Контрольні лампи показника поворотів, їх роль, місце кріплення. Контрольна  лампа включення дальнього світла фар, її роль, місце кріплення.

Тема 10. Допоміжні прилади. Електричні склоочисники, пристрої для обдуву вітрового скла. Запобіжники.

Тема 11.  Загальна схема електрообладнання автомобіля.

Тема 12. Несправності стартера, приладів освітлення, сигналізації, контрольних і допоміжних приладів. Основні несправності стартера, їх вплив на роботу двигуна.

Тема 13.  Несправності приладів освітлення, признаки несправностей, методи усунення несправностей.

Тема 14.  Несправності приладів сигналізації, контрольних і допоміжних приладів, методи їх усунення.  


Курсова робота з дисципліни «Автомобільні двигуни» завершує самостійну роботу студента по вивченню даного курсу. Задачі курсової роботи:

– закріплення знань за курсом «Автомобільні двигуни» у сполученні зі знаннями, отриманими раніше по ряду загальнотехнічних і спеціальних курсів, практичне застосування цих знань при проектуванні й розрахунку двигуна;

– придбання навичок у роботі з виконання інженерних розрахунків і користуванню довідковою літературою;

– придбання практики по обґрунтуванню прийнятих рішень і критичній оцінці здійснених конструкцій у процесі компонування й конструктивної розробки двигуна;

– розвиток творчих здібностей і ініціативи при рішенні інженерно- конструкторських завдань в області двигунобудування.


Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання технологічних процесів ПАТ» є оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками, на яких базуються практичні методи моделювання технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління якістю автосервісу» є оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками, на яких базуються практична робота по управлінню якістю виробництва послуг на підприємствах автосервісу.

Студент повинен

знати:

загальні відомості про управління якістю технологічних процесів обслуговування та ремонту автомобілів;

загальні підходи до забезпечення функціонування та організації виробничих процесів в автосервісі;

нормативне, інформаційне забезпечення виробничих процесів обслуговування та ремонту автомобілів;

вміти:

виконувати планування та управління якістю технологічних процесів обслуговування та ремонту автомобілів;

виконувати планування, організацію та управління якістю автосервісу на основі процесного підходу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» є сформувати у майбутніх бакалаврів науково-теоретичні знання, на яких базуються практичні методи технічної експлуатації автомобілів.

Студент повинен

знати:

загальні відомості про зміну технічного стану автомобіля, загальні відомості про формування виробничих процесів, моделі об'єктів автомобільного транспорту, нормативне, інформаційне забезпечення технічної експлуатації та виробничих процесів;

вміти:

виконувати планування та управління технічним станом автомобілів та технологічними процесами обслуговування та ремонту автомобілів.


          Наведені теоретичні основи розрахунку і конструювання спеціалізованого технологічного обладнання для проведення операцій технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Дано класифікації груп устаткування. Розглянуто принципи дії та конструктивні особливості основних типів технологічного обладнання. Описано порядок розрахунку і підбору основних елементів технологічного обладнання. Наведено основні положення системи технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання.

           Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний фахівцям автотранспортних і автосервісних підприємств, а також фахівцям, який проектує технологічне обладнання.


Мета викладання навчальної дисципліни «Організація автомобільних перевезень» полягає у формуванні у студентів знань та навичок, які дозволяють вільно володіти методами організації транспортного процесу автомобільних перевезень з максимальною ефективністю і використовувати їх в подальшій практичній діяльності..

Завдання вивчення дисципліни:

 

 

— вивчення основ теорії транспортного процесу перевезення пасажирів;

— вивчення основ теорії транспортного процесу перевезення вантажів;

— оволодіння прогресивними методами організації та управління автомобільними перевезеннями.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- показники використання рухомого складу; системи транспортного обслуговування і організацію управління перевезеннями; методи визначення пасажиропотоків; вимоги до забезпечення безпеки пасажирських та вантажних перевезень;

вміти:

- самостійно розв’язувати задачі організації автомобільних перевезень; підбирати рухомий склад для виконання пасажирських та вантажних перевезень; розраховувати техніко-експлуатаційні показники його роботи; розробляти заходи організації безпеки автомобільних перевезень.

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладення дисципліни є вивчення методів і засобів діагностування електронних систем автомобілів, отримання навиків проведення діагностування автомобілів, їх вузлів та систем, вивчення будови, принципу роботи діагностичного устаткування.

Завдання вивчення дисципліни. Після викладення дисципліни студент повинен знати класифікацію сучасних методів діагностування електронних систем, діагностичні прилади, сканери, мотортестери та способи і методи діагностування автомобілів, його систем та агрегатів і окремих датчиків.

В результаті вивчення дисципліни «Комп’ютерне діагностування електронних систем автомобілів» студент повинен знати:

·        Оцінку якості, ефективність та достеменність діагностування;

·        Роботу і будову діагностичних приладів;

·        Послідовність діагностичних процесів;

·        Послідовність підключення діагностичного устаткування;

·        Правила вимірювань окремих величин.

Одержані знання повинні дозволити студенту вміти:

·        Використовувати діагностичне устаткування в залежності від потреби при діагностуванні електронних систем;

·        Оброблювати діагностичну інформацію і складати висновки щодо достеменності, вірності одержаних даних;

·        Використовувати отримані результати діагностування для подальшого усунення несправностей або надання рекомендацій по їх усуненню.


Мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні майбутніми фахівцями за спеціальністю «Автомобільний транспорт» загальними теоретичними та практичними знаннями,
уміннями і навичками у сфері планування діяльності підприємств автомобільного транспорту, необхідних для їх успішної трудової діяльності.

Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння суті проблеми надійності, її місця в системі забезпечення якості машин, отримання студентами необхідних знань з теорії надійності машин, застосування навичок та вмінь з аналізу надійності по даним випробувань та експлуатаційних спостережень, а також методів її забезпечення та підвищення.
Завданнями вивчення дисципліни є: - вивчення основ теорії надійності, засвоєння понять про основні показники надійності машин, отримання навичок оцінки показників надійності машин; навичок практичного застосування методів забезпечення та підвищення надійності машин на всіх стадіях життєвого циклу.

Мета навчальної дисципліни «Професійна етика та психологія спілкування» формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру функціональної заданості етикету в організації й упорядкуванні соціальних і професійних зв'язків, колективних й індивідуальних видів поведінки; надання сучасних знань про сутність спілкування як складного процесу, що сприятиме побудові ефективної професійної та міжособистісної комунікації.

Завдання дисципліни – навчити студентів усвідомлювати необхідність розуміння принципів професійної етики, практично використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності та різних життєвих ситуаціях, уміти переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення розвитку особистої культури та компетентності у професійній практиці.


Мета навчальної дисципліни «Сучасні технології виробництва та ремонту машин»формування у майбутніх фахівців кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» системи знань і розуміння сучасних технологій виробництва та ремонту машин, набуття вмінь і навичок вдосконалення технологій виробництва та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.


1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладення дисципліни є одержання студентами знань та практичних навичок у збереженні ресурсів, уміння їх використовувати у виробничих умовах автотранспорних підприємств.

Завдання вивчення дисципліни. Після викладення дисципліни студент повинен володіти поняттями та визначеннями щодо ресурсів вцілому та окремих груп ресурсних баз, знати принципи побудови моделей ресурсозберігаючої політики.

В результаті вивчення дисципліни «Ресурсозбереження в промисловості та на транспорті» студент повинен знати:

·        загальні підходи до ресурсозбереження;

·        методи ресурсозбереження у виробництві та на транспорті.

Одержані знання повинні дозволити студенту вміти:

·        розробляти та використовувати методи оптимізації роботи зі збереження природних ресурсів.


Мета навчальної дисципліни – ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними проблемами, напрямками розвитку в проектуванні та технічній експлуатації машин, вмінні проводити аналіз та успішний пошук рішення задач у сфері автомобільного транспорту.

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту» є сформувати у майбутніх спеціалістів науково-теоретичні знання, на яких базуються практичні методи проектування підприємств.

Метроло́гія (грец. μέτρον — міра, λόγος — наука, слово) — це наука про вимірювання, та їх застосування — таке коротке визначення дає державний стандарт України, який висвітлює основні поняття та терміни метрології — ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення, а також Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Метою викладення дисципліни є вивчення термінів, понять та Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", отримання навиків проведення метрологічних вимірювань, повірки обладнання та приладів і порівняння з еталонами.

Завдання вивчення дисципліни. Після викладення дисципліни студент повинен знати ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність", вміти застосовувати його на пркатиці.Мета викладання дисципліни

 Предметом вивчення дисципліни  є  процеси, окремі операції, способи організації фірмового сервісного обслуговування на автомобільному транспорті.

 Мета навчання - засвоєння студентами основ теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вміння створення комплексу послуг для населення по обслуговуванню і ремонту автомобілів, управління процесом надання цих послуг та контролю за їх виконанням

Задачі вивчення дисципліни і основні вимоги до рівня

засвоєння змісту дисципліни

 Задачі дисципліни наступні:

     - вивчити методи розробки технологічних проектів реконструкції і технічного переозброєння підприємств автосервісу в умовах мінливого попиту на ринку послуг;;

    - вивчити стан та перспективи розвитку автомобільного транспорту та автосервісу в нашій країні і за кордоном;;

    - ознайомитися з сучасним лабораторним обладнанням та приладами, з сучасними досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в області контролю якості робіт з ТО і Р автомобілів;

     - формування у студентів практичних навичок щодо вибору основних видів технологічного і допоміжного устаткування для підприємств по обслуговуванню автомобілів і роботи з клієнтурою;

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні причини зміни технічного состоянияв процесі експлуатації; вплив умов експлуатації на зміну технічного стану;класифікацію відмов і закономірностей, характеризують зміну технічного стану

вміти: визначати показники надійності машин; коригувати нормативи технічного обслуговування, ремонту, витрати запасних частин залежо від категорії умов експлуатації, природно-кліматичних умов, напрацювання машин з початку експлуатації, розміру автотранспортно- го підприємства; планувати проведення експериментальних робіт; раціонально вибирати і використовувати вимірювальну та реєструючу апаратуру.


1.1 Мета викладання дисципліни

 Предметом вивчення дисципліни  є підходи, порядок, методи, методики, положення, що визначають і обумовлюють формування та організацію виробництва сервісних послуг.

Мета навчання - сформувати у майбутніх магістрів науково-теоретичні знання, на яких базуються практичні методи функціонування процесів на підприємствах сервісу машин.

 1.2 Задачі вивчення дисципліни і основні вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

 Задачі дисципліни наступні:

- вивчити методи формування та організації процесів виробництва сервісних послуг;

- вивчити основні теоретичні методи, моделі та положення, на яких базуються основи формування і організації виробничих процесів;

- вивчити основи формування та організації виробничих процесів;

- вивчити основи нормування процесів виробництва продукції та послуг;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальні відомості про формування виробничих процесів при обслуговуванні автомобіля, загальні підходи до забезпечення функціонування та організації виробничих процесів.

вміти: організовувати процеси обслуговування та ремонту машин.

 1.3 Місце дисципліни в професійній підготовці магістра та перелік дисциплін, необхідних для вивчення даної дисципліни

«Формування виробничих систем в сервісі машин» відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору студента і є спеціальною при підготовці магістрів.

Базою дисципліни є наступні основні дисципліни: «Теоретичні основи технічної експлуатації машин», «Автомобілі», «Моделювання технологічних процесів підприємств», «Технічна експлуатація машин», «Технологічні процеси на СТО».

Економічне обґрунтування інноваційних рішень – дисципліна, яка присвячена оцінюванню сукупності різноманітних технічних та економічних аспектів нової розробки, що дає змогу зробити висновки про економічну, техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень, з’ясувати можливість технічного здійснення нової розробки з прийнятним витратним рівнем. 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок оцінювання ефективності інноваційних рішень, спрямувань науково-технічного прогресу з позицій їх економічної та соціальної цілеспрямованості.


Економічне обґрунтування інноваційних рішень – дисципліна, яка присвячена оцінюванню сукупності різноманітних технічних та економічних аспектів нової розробки, що дає змогу зробити висновки про економічну, техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень, з’ясувати можливість технічного здійснення нової розробки з прийнятним витратним рівнем. 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок оцінювання ефективності інноваційних рішень, спрямувань науково-технічного прогресу з позицій їх економічної та соціальної цілеспрямованості.


Мета вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми фахівцями кваліфікаційного рівня «магістр» сучасними обчислювальними методами, що дозволяють вирішувати найбільш поширені інженерні задачі, отримати основні навики математичного моделювання фізичних процесів, здобуття системи вмінь з алгоритмізації обчислювального процесу встановленої математичної моделі.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.


Мета викладання дисципліни формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру функціональної заданості етикету в організації й упорядкуванні соціальних і професійних зв'язків, колективних й індивідуальних видів поведінки.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі таких компетентностей:

ЗК 1 Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій. 

ЗК 2 Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді обґрунтованих  рішень

ЗК 4 Здатність вести професійну комунікацію, у т.ч. в контексті міжнародної інтеграції

ЗК 6 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати

ФК 2 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні практичних та наукових завдань

ПРН 2. Знати методологію та методику наукових досліджень, вміти їх застосовувати  у професійній діяльності

ПРН 3. Вміти  презентувати результати наукових досліджень у вигляді доповідей, звітів, статей, використовувати програмні засоби комп’ютерної графіки та візуалізації результатів  науково-дослідницької діяльності

ПРН 6. Вміти застосовувати інформаційно-комп'ютерні технології для розв'язання практичних завдань професійної діяльності та для ділових комунікацій у професійній сфері

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

- набуття практичних навичок використання етичних норм;

- формування уявлення про сучасний діловий етикет;

- визначення сутності і ролі корпоративної культури;

- набуття навичок проведення ділових переговорів та співбесід;

- ознайомлення із основними вимогами до одягу ділової людини;

- формування вміння щодо організації та проведення ділових нарад;

- ознайомлення з вербальними та невербальними засобами ділової комунікації, з правилами етикету від час ділових бесід.


Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Мета викладання дисципліни – формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру функціональної заданості етикету в організації й упорядкуванні соціальних і професійних зв'язків, колективних й індивідуальних видів поведінки.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі таких компетентностей:

ЗК 1 Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій. 

ЗК 2 Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді обґрунтованих  рішень

ЗК 4 Здатність вести професійну комунікацію, у т.ч. в контексті міжнародної інтеграції

ЗК 6 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати

ФК 2 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні практичних та наукових завдань

ПРН 2. Знати методологію та методику наукових досліджень, вміти їх застосовувати  у професійній діяльності

ПРН 3. Вміти  презентувати результати наукових досліджень у вигляді доповідей, звітів, статей, використовувати програмні засоби комп’ютерної графіки та візуалізації результатів  науково-дослідницької діяльності

ПРН 6. Вміти застосовувати інформаційно-комп'ютерні технології для розв'язання практичних завдань професійної діяльності та для ділових комунікацій у професійній сфері

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

- набуття практичних навичок використання етичних норм;

- формування уявлення про сучасний діловий етикет;

- визначення сутності і ролі корпоративної культури;

- набуття навичок проведення ділових переговорів та співбесід;

- ознайомлення із основними вимогами до одягу ділової людини;

- формування вміння щодо організації та проведення ділових нарад;

- ознайомлення з вербальними та невербальними засобами ділової комунікації, з правилами етикету від час ділових бесід.Анотація дисципліни

Цей курс дає практичні навички графічного зображення архітектурних шрифтів, об’єктів архітектури, елементів ландшафту та антуражу, навички техніки відмивання графічних зображень, як основу для подальшого проектування.

Оволодіння основними положеннями цього курсу дозволяють грамотно, професійно, та якісно організувати процес проектування обєктів архітектури.

Курс тісно пов'язаний з рядом суміжних дисциплін, таких як: «Архітектурне проектуванн», «Методичні основи архітектурного проектуванння», «Основи містобудування», «Ландшафтна архітектура», «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектура міського середовища».

Мета дісципліни:

Головна мета курсу «Архітектурна графіка» це придбання студентами практичних навичок графічного зображення об’єктів архітектури їх конструктивних частин, матеріалів і елементів антуражу, прийомах і методах презентації архітектурних проектів задля подальшого використання в архітектурному проектуванні.

Завдання дісципліни:

-     ознайомити студентів із особливостями сприйняття зображень об’єктів архітектури, образотворчіми засобами архітектурного креслення, графічними засобами презентації архітектурних проектів;

-     отримання студентами практичних навичок подбора і зображення шрифтів;

-     отримання студентами практичних навичок графічного зображення об’єктів архітектури, їх конструктивних частин, матеріалів і елементів антуражу, стофажу в різних техніках на різних стадіях виконання архітектурних проектів;

-     навчити матеріалам і технікам подачі презентаційної частини архітектурних проектів;

-     частково закласти основу для формування у подальшому у майбутнього архітектора авторської графічної манери.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-     засоби та методи графічного зображення об’єктів архітектури і їх конструктивних частин, матеріалів оздоблення архітектурних об’єктів (будівель, споруд, об’єктів містобудування, інтер’єрів тощо);

-     засоби та методи графічного зображення елементів антуражу, стофажу при зображенні в різних частинах архітектурних і містобудівних проектів, і зображень інтер’єру;

-     матеріали і техніки подачі презентаційної частини архітектурних проектів.

вміти:

-     володіти і використовувати різні методи і техніки графічного зображення при подачі архітектурних, містобудівних проектів або окремих його частин на різних стадіях (клоузура, ескіз, презентаційна частина проекту);

-     графічними засобами передавати архітектурну концепцію чи ідею.


В курсі «Інженерна геодезія» дані загальні зведення про геодезію, опис топографічних карт і планів, робота з ними. Описано елементи теорії похибок вимірів. Послідовно розглянуті методи геодезичних вимірів, пристрої та прилади, які застосовуються для їхнього виконання, перевірки та юстировки цих приладів.

«Архітектурне проектування» Модуль 1: Введення в архітектурне проектування». Курсовий проект 3 «Мала архітектурна форма з нескладною функцією».

Метою курсових проектів є засвоєння принципів архітектурного проектування малих архітектурних форм із нескладною функцією: фонтан, зупинка, вхідна група парку, пергола, бесідка, альтанка, зона відпочинку (публічний простір), тощо на вибір студента. Засвоєння принципів їх об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної організації, органічного вписування в навколишнє просторове середовище з врахуванням регіональних особливостей та природних умов.

Головна мета курсового проекту - це придбання студентами практичних навичок архітектурного проектування малих архітектурних форм із нескладною функцією для подальшої архітектурної діяльності.

архитектура, архитектурное проектирование, АП КП3Конкретизовані завдання:

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни за змістовим модулем 2 «Малі  архітектурні форми», курсовий проект 3 «Мала архітектурна форма з нескладною функцією» є практична підготовка студентів з питань:

–          надбання практичних навичок проектування та формоутворення малої архітектурної форми із нескладною функцією;

–          закріплення та розвиток навичок попередньої підготовки щодо виконання макетів, графічного зображення та архітектурних креслень будівель та споруд;

–          аналіз світового досвіду проектування малих архітектурних форм;

–          аналіз, вивчення та використання в практичному проектуванні нормативних вимог за темами курсового проекту на вибір студента: зупинка громадського транспорту, альтанка, пергола, бесідка, вхідна група парку, фонтан, зона громадського відпочинку;

–          оволодіння на практиці початковими навичками проектування будівель і споруд, розробки генеральних планів об’єкту будівництва на прикладі малої архітектурної форми з нескладною функцією;

–          оволодіння студентами вміння виконувати проектні роботи як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог до дисципліни, планування та управління часом.

Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни за змістовим модулем 2 «Малі  архітектурні форми», курсовий проект 3 «Мала архітектурна форма з нескладною функцією»  студент повинен:

знати:

-                функціональну організацію малих архітектурних форм: зупинка громадського транспорту, альтанка, пергола, бесідка, вхідна група парку, фонтан, зона громадського відпочинку;

-                прийоми планування та композиції архітектурних рішень малих архітектурних форм з нескладною функцією;

-                габаритні параметри елементів малих архітектурних форм та вуличних меблів.

вміти:

-                використовувати довідкові матеріали та аналізувати досвід проектування малих архітектурних форм;

-                розробляти архітектурні рішення обраної малої архітектурної форми з нескладною функцією: зупинка громадського транспорту, альтанка, пергола, бесідка, вхідна група парку, фонтан, зона громадського відпочинку;

-                виконувати макет малої архітектурної форми за розробленим проектом;

-                правильно виконувати роботу на кожному етапі розробки архітектурного проекту;

-                мати навички захисту ідеї та презентації архітектурного проекту.


«Архітектурне проектування» Модуль 1: Введення в архітектурне проектування». Курсовий проект 2 «Історико-графічний аналіз пам’ятника архітектури».

Метою курсового проекту є засвоєння принципів креслення класичних архітектурних форм на прикладі пам’яток архітектури, їх об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної організації, органічного вписування в навколишнє просторове середовище з врахуванням історичних особливостей та природних умов.

Головна мета курсу це придбання студентами практичних навичок архітектурного проектування для подальшої архітектурної діяльності.

архітектура, архітектурне проектування, АП КП2

Конкретизовані завдання:

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни за змістовим модулем 1 «Теорія класичних архітектурних форм», курсовий проект 1 «Композиція класичних архітектурних форм», курсовий проект 2 «Історико-графічний аналіз пам’ятника архітектури» є практична підготовка студентів з питань:

-       закріплення та розвиток навичок попередньої композиційної та графічної підготовки;

-       ознайомити студентів з видами архітектурних ордерів;

-       ознайомити студентів з принципами креслення класичних архітектурних ордерів;

-       оволодіння на практиці навичками проектування будівель і споруд, дотримуючись правил композиції, архітектурних стилів;

-       оволодіння студентами вміння виконувати проектні роботи як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог до дисципліни, планування та управління часом.

Результати навчання.

У результаті виконання курсового проекту 2 «Історико-графічний аналіз пам’ятника архітектури» студент повинен:

знати:

-                етапи розробки архітектурного проекту;

-                історію створення обраного пам’ятника архітектури, особливості його архітектурного стилю, планувальних та архітектурних рішень, історичні відомості щодо епохи створення об’єкту;

-                мати навички креслення фасадів, планів, розрізів пам’ятника архітектури.

вміти:

-                розробляти композиційні рішення, використовуючи архітектурні елементи, креслення планів, фасадів та розрізів обраного пам’ятника архітектури;

-                правильно виконувати роботу на кожному етапі розробки архітектурного проекту;

-                мати навички захисту ідеї та презентації аналітичного матеріалу і архітектурного проекту.


«Архітектурне проектування» Модуль 1: Введення в архітектурне проектування». Курсовий проект 1 «Композиція класичних архітектурних форм»

Метою курсового проекту є засвоєння принципів компонування зображень, створення та формування графічних образів з використанням класичних архітектурних елементів. Закріплення навичок володіння засобами архітектурної графіки та об’ємно-просторової композиції.

Конкретизовані завдання:

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни за змістовим модулем 1 «Теорія класичних архітектурних форм», курсовий проект 1 «Композиція класичних архітектурних форм» є практична підготовка студентів з питань:

-       закріплення та розвиток навичок попередньої композиційної та графічної підготовки;

-       ознайомити студентів з видами архітектурних ордерів;

-       ознайомити студентів з принципами креслення класичних архітектурних ордерів;

-       оволодіння на практиці навичками формування зображень, дотримуючись правил композиції та принципів архітектурної графіки для подальшого використання в практичній діяльності.

-       оволодіння студентами вміння виконувати проектні роботи як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог до дисципліни, планування та управління часом.

архітектура, архітектурне проектування, АП КП1Результати навчання.

У результаті виконання курсового проекту 1 «Композиція класичних архітектурних форм» студент повинен:

знати:

-                етапи розробки архітектурного проекту;

-                принципи креслення елементів класичної архітектури;

-                принципи побудови гармонійного композиційного зображення з використанням елементів класичних ордерів.

вміти:

-                використовувати класичні архітектурні форми в проектуванні будівель та споруд;

-                розробляти композиційні рішення, використовуючи елементи класичних ордерних систем;

-                правильно виконувати роботу на кожному етапі розробки архітектурного проекту.

Метою обмірної практики є навчання студентів-архітекторів практичним навичкам і прийомам графічної фіксації сучасного стану (на момент обміру) будівель і споруд шляхом обміру їх у натурі.

Обмірна практика дає можливість безпосереднього конкретного ознайомлювання з архітектурним спорудженням, його елементами і структурою.

В результаті вивчення методів і прийомів архітектурних обмірів студенти повинні знати:

- види обмірних робіт, які відрізняються за ступенем точності в залежності від цілей, для яких виконується обмір будівлі;

- методи і прийоми виконання обмірів;

- етапи та послідовність виконання обмірних робіт.

вміти:

- користуватися основними інструментами, які застосовуються для обмірів будівель і споруд;

- володіти прийомами виконання обмірів;

- правильно графічно виконати креслення планів, фасадів, розрізів, деталей архітектурних пам'яток за обмірами (крокам).«Архітектурне проектування»  Модуль 1: Введення в архітектурне проектування. Змістовий модуль 1. Теорія класичних архітектурних форм

Теорія класичних архітектурних форм

Курс «Архітектурне проектування» Модуль 1: Введення в архітектурне проектування», входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності і складається з наступних змістових модулів:

1 семестр

 • Змістовий модуль 1 «Теорія класичних архітектурних форм»,

 • Курсовий проект 1 «Композиція класичних архітектурних форм»,

 • Курсовий проект 2 «Історико-графічний аналіз пам’ятника архітектури».

2 семестр

 • Курсовий проект 3 «Мала архітектурна форма з нескладною функцією»;

 • Курсовий проект 4 «Дитячий майданчик». 

Змістовий модуль 1. Теорія класичних архітектурних форм.

Метою є засвоєння принципів креслення класичних архітектурних форм, їх об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної організації, придбання студентами практичних навичок архітектурного проектування для подальшої архітектурної діяльності.

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з питань:

закріплення та розвиток попередньої композиційної та графічної підготовки;

ознайомити студентів з видами архітектурних ордерів;

ознайомити студентів з принципами креслення класичних  архітектурних ордерів.

Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: терміни та визначення елементів класичних архітектурних ордерів; принципи формування будівель та їх елементів в класичних ордерних системах.

вміти: мати впевнені навички креслення елементів архітектурних ордерів.

Курс «Історія архітектури та містобудування (Давній Рим, Візантія середньовічна Європа)» є необхідною складовою в освіті архітектора. 

Основна мета курсу «Історія архітектури та містобудування (Давній Рим, Візантія середньовічна Європа)» полягає в тому, щоб майбутні архітектори набули необхідні знання з історичних особливостей розвитку світової архітектури і містобудування, що важливо в перспективному розвитку знань та вмінь студентів-архітекторів і їх практичного використання на практиці. Метою є розвинути архітектурний світогляд студентів, надати і навчити практично використовувати знання, що стосуються цінностей світової архітектури.Програма курсу «Методичні основи архітектурного проектування» (МОАП) розроблено за Стандартом вищої освіти, на підставі освітньо-професійної програми «бакалавр» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», відповідно до навчального плану.

Курс «Методичні основи архітектурного проектування» (МОАП) входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності. 

Анотація дисципліни

Цей курс дає практичні навички розробки проектної документації для  об’єктів архітектури, як основу для подальшого проектування.

Оволодіння основними положеннями цього курсу дозволяють грамотно, професійно, та якісно організувати процес проектування обєктів архітектури.

Курс тісно пов'язаний з рядом суміжних дисциплін, таких як: «Архітектурне проектуванн», «Основи містобудування», «Ландшафтна архітектура», «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектура міського середовища».

Мета дісципліни:

Головна мета курсу «Методичні основи архітектурного проектування» (МОАП) це придбання студентами практичних навичок проектування об’єктів архітектури,  формування проектної документації для будівництва, ознайомлення з порядком створення об’єкту архітектури, розробки та затвердження проектної документації для будівництва,  задля подальшого використання в архітектурному проектуванні.

Завдання дісципліни:

- ознайомити студентів із роллю архітектора в процесі створення об’єкту будівництва;

- ознайомити студентів із загальними етапами створення об’єкту будівництва;

- ознайомити студентів із загальними стадіями розробки проектів для  об’єкту будівництва;

- ознайомити студентів із загальними правилами креслень проектів для  об’єкту будівництва;

- отримання студентами практичних навичок графічного зображення креслень проектів для  об’єкту будівництва;

- формування для подальшої практичного використання у майбутніх архітекторах необхідних практичних навичок креслень проектів для  об’єкту будівництва.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         етапи розробки проектної документації  для створення об'єкту будівництва;

-         стадії проектування;

-         правила виконання архітектурних креслень;

-         модульну координацію розмірів у будівництві;

-         загальні принципи формування розділів проекту для об’єкту будівництва.

вміти:

-    використовувати методи архітектурного проектування в проектуванні будівель та споруд.


архітектурна графікаПрограма курсу розроблено за Стандартом вищої освіти, на підставі освітньо-професійної програми«бакалавр» за спеціальністю 191«Архітектура та містобудування», відповідно до навчального плану.

Курс «Архітектурна графіка»  входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності. 

Анотація дисципліни

Цей курс дає практичні навички графічного зображення архітектурних шрифтів, об’єктів архітектури, елементів ландшафту та антуражу, навички техніки відмивання графічних зображень, як основу для подальшого проектування.

Оволодіння основними положеннями цього курсу дозволяють грамотно, професійно, та якісно організувати процес проектування обєктів архітектури.

Курс тісно пов'язаний з рядом суміжних дисциплін, таких як: «Архітектурне проектуванн», «Методичні основи архітектурного проектуванння», «Основи містобудування», «Ландшафтна архітектура», «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектура міського середовища».

Мета дісципліни:

Головна мета курсу «Архітектурна графіка» це придбання студентами практичних навичок графічного зображення об’єктів архітектури їх конструктивних частин, матеріалів і елементів антуражу, прийомах і методах презентації архітектурних проектів задля подальшого використання в архітектурному проектуванні.

Завдання дісципліни:

-     ознайомити студентів із особливостями сприйняття зображень об’єктів архітектури, образотворчіми засобами архітектурного креслення, графічними засобами презентації архітектурних проектів;

-     отримання студентами практичних навичок подбора і зображення шрифтів;

-     отримання студентами практичних навичок графічного зображення об’єктів архітектури, їх конструктивних частин, матеріалів і елементів антуражу, стофажу в різних техніках на різних стадіях виконання архітектурних проектів;

-     навчити матеріалам і технікам подачі презентаційної частини архітектурних проектів;

-     частково закласти основу для формування у подальшому у майбутнього архітектора авторської графічної манери.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-     засоби та методи графічного зображення об’єктів архітектури і їх конструктивних частин, матеріалів оздоблення архітектурних об’єктів (будівель, споруд, об’єктів містобудування, інтер’єрів тощо);

-     засоби та методи графічного зображення елементів антуражу, стофажу при зображенні в різних частинах архітектурних і містобудівних проектів, і зображень інтер’єру;

-     матеріали і техніки подачі презентаційної частини архітектурних проектів.

вміти:

-     володіти і використовувати різні методи і техніки графічного зображення при подачі архітектурних, містобудівних проектів або окремих його частин на різних стадіях (клоузура, ескіз, презентаційна частина проекту);

-     графічними засобами передавати архітектурну концепцію чи ідею.


Мета курсу: оволодіння студентами основними знаннями та вміннями, що є необхідними в майбутній професійній діяльності архітектора.

Курс складається з лекційної та практичної частин.

Наведений матеріал, може використовуватись студентами з метою:

- підготовки до аудиторних занять;

- самостійного опрацювання тем модулів;

- підготовки до перевірки знань, складання іспиту тощо.


Курс «Архітектурне проектування» Модуль 1: Введення в архітектурне проектування». Змістовий модуль 4.  Курсовий проект 4 «Дитячий майданчик»

Метою курсового проекту є засвоєння принципів проектування дитячих майданчиків, їх об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної організації, органічного вписування в навколишнє просторове середовище з врахуванням регіональних особливостей та природних умов.

Головна мета - це придбання студентами практичних навичок архітектурного проектування дитячих майданчиків для подальшої архітектурної діяльності.

архітектура, архітектурне проектування, АП КП4Конкретизовані завдання:

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни за змістовим модулем 3 «Дитячий майданчик», курсовий проект 4 «Дитячий майданчик» є практична підготовка студентів з питань:

–          надбання практичних навичок проектування та формоутворення дитячого майданчика;

–          аналіз світового досвіду проектування дитячих майданчиків у міському середовищі;

–          аналіз, вивчення та використання в практичному проектуванні нормативних вимог до проектування дитячих майданчиків в міському середовищі;

–          закріплення та розвиток навичок попередньої підготовки щодо виконання макетів, графічного зображення та архітектурних креслень в процесі розробки дитячого майданчику;

–          закріплення на практиці початкових навичок проектування будівель і споруд, розробки містобудівної документації, дотримуючись правил композиції, архітектурних стилів, гармонічного сталого розвитку території,  державних будівельних норм і правил, етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння впливу результатів архітектурної діяльності на соціальну сферу та навколишнє середовище;

–          оволодіння студентами вміння виконувати проектні роботи як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог до дисципліни, планування та управління часом.

Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни за змістовим модулем 3 «Дитячий майданчик», курсовий проект 4 «Дитячий майданчик» студент повинен:

знати:

-       функціональну організацію дитячих майданчиків;

-       прийоми планування та композиції архітектурних рішень дитячих майданчиків;

-       габаритні параметри елементів та вуличних меблів дитячих майданчиків;

-       нормативні вимоги до проектування дитячих майданчиків.

вміти:

-       використовувати довідкові матеріали та аналізувати досвід проектування дитячих майданчиків;

-       розробляти архітектурні рішення дитячих майданчиків;

-       виконувати макет дитячого майданчику за розробленим проектом;

-       правильно виконувати роботу на кожному етапі розробки архітектурного проекту;

-       мати навички захисту ідеї та презентації архітектурного проекту.


Курс «Архітектурне проектування» Модуль 2: Основи архітектурного проектування. Курсовий проект 6. «Багатоквартирний житловий будинок» входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності.

Програма курсу розроблено за Стандартом вищої освіти, на підставі освітньо – професійної програми «бакалавр» за напрямом підготовки  (спеціальністю)  191 «Архітектура та містобудування», відповідно до навчального плану.

Курс тісно пов'язаний з рядом суміжних дисциплін, таких як: «Архітектурна графіка», «Об’ємно просторова композиція», «Методологічні основи архітектурного проектування», «Нарисна геометрія», «Теорія архітектури та архітектурного проектування. Типологія будівель та споруд».

Тема курсового проекту: багатоповерховий, багатоквартирний секційний житловий будинок на обраній за наданими варіантами земельній ділянці.


Метою викладання навчальної дисципліни «Конструкції будівель. Курсовий проект "Малоповерхова житлова будівля" є оволодіння студентами необхідних практичних навичок в області проектування будівель при доцільному поєднанні будівельно-технічних, архітектурно-художніх і економічних факторів, закріпити знання, отримані при вивченні теоретичного курсу "Конструкції будівель і споруд", сприяти розвитку у студентів творчого інженерного мислення, необхідного для архітектурно-будівельного проектування, навчити студентів вирішувати під керівництвом викладача комплексні об'ємно-планувальні та конструктивні завдання при проектуванні малоповерхових житлових будинків; розвивати навички та вміння працювати з сучасною нормативною та довідковою літературою (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ і т.д.)
Мета виконання курсового проекту:

- закріпити знання, отримані при вивченні теоретичного курсу «Конструкції будівель і споруд».

- сприяти розвитку у студентів творчого мислення, необхідного для архітектурно-будівельного проектування;

- навчити студентів вирішувати під керівництвом викладача комплексні об'ємно-планувальні та конструктивні завдання при проектуванні багатоповерхових житлових будівель; самостійно підбирати конструктивні елементи будівлі на основі заданого об'ємно-планувального рішення;

- розвивати навички та вміння працювати з сучасною нормативною і довідковою літературою (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ і т.д.).

У завдання студента входить розробка курсового проекту на підставі виданого завдання, в якому вказані вихідні дані для проектування, схема будівлі, склад проекту.


Курсові проекти сприяють засвоєнню принципів створення об’єктів архітектури на прикладі підприємства громадського харчування рішення його об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної організації, органічного вписування в навколишнє просторове середовище з врахуванням регіональних особливостей та природних умов, та формування інтер’єрів громадських будівель на прикладі інтер’єру обідньої зали ресторану (кафе).


Мета курсових проектів полягає в засвоєнні студентами методики архітектурного проектування і придбанні необхідних для  створення обєктів архітектури навичок на прикладі проектування малоповерхового індивідуального житлового будинку (на одну родину) та 4-6ти поверхового багатоквартирного житлового будинку. Знайомство з елементарною житловою одиницею, їх системного взаємозв’язку, організацією просторового середовища, принципами конструювання будинків.


Курс «Історія архітектури та містобудування. Модуль 2.» входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності

Мета навчальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування. Модуль 2» це придбання студентами загальних знань про основні періоди розвитку та пам’ятки історії архітектури та містобудування Давньоруської держави і Давньоруських князівств X-XIV ст.

Програма навчальної дисципліни

Тематична характеристика дисципліни спрямована на надання компетенцій, знань та вмінь відповідно вимог ОПП та ОКХ.

Курс «Історія архітектури і містобудування (Давня Русь Х-XІV ст.» складається з двох змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Архітектура Давньоруської  держави.

Тема 1

Вступ. Мета  вивчення  курсу

Тема 2

Архітектурно - будівельна  діяльність на території  Давньої  Русі  до формування давньоруської  держави.  

Тема 3

Містобудування Давньої Русі. Київ, Чернігів, Новгород, Псков.

Тема 4

Дерев’яна  архітектура. Оборонні споруди. Житлове і господарче будівництво

Тема 5

Культова архітектура дохристиянської Русі. Вплив християнства і Візантійської культової архітектури.

Тема 6

Хрестово-купольний храм. Архітектура, конструкції, семантика. Термінологія. 

Тема 7

Архітектура Давньоруської  держави. Перші православні храми Давньої Русі (кінець Х ст.- першої  половини ХІ ст.)

Тема 8

Архітектура Давньоруської  держави. Культова архітектура другої половини ХІ ст- початку ХІІ ст. 

 

 

Змістовий модуль 2. Архітектура Давньоруських  князівств Х11- Х1V ст.

Тема 9

Архітектура  Подніпров’я  Х11-поч.-Х111 ст. Київ, Чернігів.

Тема 10

Архітектура  Подніпров’я  Х11-поч.-Х111 ст.

Тема 11

Архітектура  Західних і  Юго - західних   князівств  Давньої Русі в Х11-Х111 ст.

Тема 12

Архiтектура  Новгородської землі Х11- Х111 ст.

Тема 13

Архiтектура  Новгородської землі Х111- Х1V ст.

Тема 14

Архітектура  Псковської землі  Х11-Х1V cт

Тема 15

Архітектура  Північно – східних князівств в Х11-Х111 ст..

Тема 16

Підсумок. Значення Давньоруської архітектури  для  подальшого розвитку східноєвропейської  архітектури.


 

 ЗМІСТ


1. ЛЕКЦІЯ №1 ВВЕДЕННЯ.

2. ЛЕКЦІЯ №2 ІСТОРІЯ НАУКИ ПРО КОЛІР. ДРЕВНІЙ МИР.

3. ЛЕКЦІЯ №3 ІСТОРІЯ НАУКИ ПРО КОЛІР. ГРЕКО-РИМСЬКА АНТИЧНІСТЬ. СЕРЕДНІ ВІКИ.       

4. ЛЕКЦІЯ №4 ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ В ЄВРОПІ і XVII вік.

5. ЛЕКЦІЯ №5 РОЗВИТОК НАУКИ ПРО КОЛІР В XVIII і XIX віках.

6. ЛЕКЦІЯ № 6 ОСНОВИ І ОСОБЛИВОСТІ КОЛІРНОГО СПРИЙНЯТТЯ.

7. ЛЕКЦІЯ №7 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КОЛЬОРУ.

8. ЛЕКЦІЯ №8 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КОЛЬОРУ. КОЛІРНА АДАПТАЦІЯ.

9. ЛЕКЦІЯ №9 КОЛІРНА ІНДУКЦІЯ.

10. ЛЕКЦІЯ №10 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬОРУ.

11. ЛЕКЦІЯ№11 СТРУКТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ ПАР КОЛЬОРІВ. КОНСТАНТНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ.

12. ЛЕКЦІЯ №12 СИМВОЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬОРУ.

13. ЛЕКЦІЯ № 13 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛІРНИХ СХЕМ ДЕЯКИХ ОБ'ЄКТІВ.

14. ЛЕКЦІЯ №14 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛІРНИХ СХЕМ ЖИТЛА.


Програма курсу розроблено за Стандартом вищої освіти, на підставі освітньо-професійної програми «бакалавр» за напрямом підготовки (спеціальністю)  191 «Архітектура та містобудування», відповідно до навчального плану.

Курс «Теорія архітектури та архітектурного проектування. Типологія будівель та споруд»  входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності. 

Анотація дисципліни

Цей курс дає систематизацію та класифікацію будівель і споруд, як основу раціональної організації їх проектування. Оволодіння основними положеннями цього курсу дозволяють грамотно, професійно, з урахуванням вимог діючого законодавства України, організувати процес проектування обєктів архітектури громадського призначення.

Курс тісно пов'язаний з рядом суміжних дисциплін, таких як: «Ергономіка», «Архітектурне проектуванн», «Основи містобудування», «Ландшафтна архітектура», «Об’ємно просторова композиція», «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектура міського середовища».

Курс складається із наступних розділів:

Частина І. Житлові будівлі:

Змістовий модуль 1: Основи типології в архітектурі.

Змістовий модуль 2: Типологія житлових будинків.

Змістовий модуль 3: Будинки та споруди для колективного і тимчасового проживання.

Частина ІІ. Громадські будівлі.

Мета дісципліни:

Головна мета курсу «Теорія архітектури та архітектурного проектування. Типологія будівель та споруд» це придбання студентами загальних відомостей про основні особливості та відзнаки громадських будівель, нормативні вимоги до таких будівель, прийоми вибору об'ємно-планувальних рішень на основі функціональних і технічних вимог, про принципи вибору конструктивних систем будівель для практичної роботи та подальшого архітектурного проектування;

Завдання дісципліни:

- ознайомити студентів із видами та типами будівель і споруд за функціональними, конструктивними та технологічними показниками;

- ознайомити студентів із державними нормами проектування будівель і споруд різного призначення, формування навички роботи із нормативною базою;

- формування для подальшої практичного використання у майбутніх архітекторах необхідних знань нормативних вимог до різних типів будівель та споруд;

- на основі типологічного аналізу ознайомлення студентів з актуальними проблемами в проектуванні, житлових, громадських, промислових будівель і споруд а також будинків і споруд сільськогосподарського призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-  класифікацію і кодифікацію будівель і споруд в Україні;

- класи наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва;

-  містобудівну роль різних типів будівель і споруд;

-  морфологічні особливості житлових, громадських, промислових будівель і споруд, а також будинків і споруд сільськогосподарського призначення;

-  загальні умови забезпечення надійності, безпеки та санітарної гігієни при проектуванні об’єктів архітектури;

- якісні параметри будівель і споруд, що відповідають сучасному рівню розвитку, матеріальним і культурним потребам суспільства із врахуванням вимог державно-будівельних норм.

вміти:

-                користуватися нормативною літературою;

-                використовувати знання на практиці при проектуванні громадських будівель і споруд, розробці містобудівної документації з дотриманням державних будівельних норм, правил безпеки та доступності, знань про типологічні особливості громадських будівель та принципи функціональної організації громадських будівель різного призначення.

типологія громадських будівель

Програма курсу розроблено за Стандартом вищої освіти, на підставі освітньо - професійної програми «бакалавр» за напрямом підготовки (спеціальністю) 191 «Архітектура та містобудування»,  відповідно до навчального плану.

Курс «Архітектурне проєктування. Модуль 2: Основи архітектурного проєктування». Змістовий модуль 3. «Підприємства громадського харчування», Курсовий проект 7. «Ресторан (кафе) на 100 відвідувачів» входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності.

Анотація дисципліни:

Курсовий проєкт сприяє засвоєнню принципів створення об’єктів архітектури на прикладі підприємства громадського харчування рішення його об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної організації, органічного вписування в навколишнє просторове середовище з врахуванням регіональних особливостей та природних умов.

Мета дисципліни:

Мета курсового проєкту полягає в засвоєнні студентами методики архітектурного проєктування і придбанні необхідних для створення об’єктів архітектури навичок на прикладі проєктування підприємства громадського харчування.

Конкретизовані завдання:

Конкретизованими завданнями курсового проєкту є практична підготовка студентів з питань:

-    знайомство зі змістом, послідовністю, стадіями та принципами проєктування громадських будівель на прикладі підприємства харчування;

-          оволодіння основними навичками функціонально-просторового зонування та організації внутрішньої структури громадських будівель;

-          знайомство з технологічним взаємозв’язком приміщень нескладної виробничої функції;

-          засвоєння прийомів розташування будівлі на рельєфі, ландшафтної організації прилеглої території та благоустрою ділянки;

-          вивчення основних підходів формування архітектурного образу споруди засобами архітектурної пластики, гармонійного поєднання різних фактур, кольору, акцентування окремих композиційних елементів;

-            осмислення використаних конструктивних схем, будівельних матеріалів з врахуванням їх властивостей та особливостей;

оволодіння студентами вмінням виконувати проектні роботи як самостійно, так і під керівництвом викладача, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог до дисципліни, планування та управління часом

Мета вівчення курсу  – підготовка майбутнього бакалавра за фахом "Архітектура будівель і споруд" до вирішення професійних завдань в області проектування будівель при доцільному поєднанні будівельно-технічних, архітектурно-художніх і економічних факторів.


Мета вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми фахівцями кваліфікаційного рівня «бакалавр» основами інформаційних технологій, зокрема можливостями операційних систем, текстових редакторів, електронних таблиць, найпростіших графічних редакторів, а також принципами алгоритмізації найбільш поширених задач будівництва.

Учбова дисципліна "Основи теорії споруд" згідно освітньо-професійній програмі державного стандарту відноситься до циклу фундаментальних дисциплін. В Модулі «Опір матеріалів» основна увага приділяється питанням міцності, жорсткості і стійкості окремого стрижня, як основного елементу споруди. Цілі модуля «Опір матеріалів» полягає у дослідженні роботи основних елементів конструкцій при різних видах деформацій. Можливості експериментально або теоретично визначити механічні характеристики матеріалів. Дати студенту навики розрахунку основних елементів конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість.

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни  за змістовим модулем 11. «Навчальні та освітні заклади», курсовий проєкт 11 «Школа на 22 класи», є практична підготовка студентів з питань:

–     закріплення та розвиток попередньої теоретичної підготовка щодо принципів та методів проєктування закладів освіти,

–     знайомство зі змістом, послідовністю, стадіями та принципами проєктування навчальних закладів,

–     оволодіння на практиці навичок рішення об’ємно-просторової та архітектурно-планувальної організації, функціонально-просторового зонування та організації внутрішньої структури об’єктів освіти,

–     закріплення на практиці навичок попередньої теоретичної підготовки умов використання будівельних конструкцій при архітектурному проєктуванні,

–     оволодіння на практиці навичок розробки містобудівної документації для навчальних закладів, дотримуючись правил композиції, архітектурних стилів, гармонійного сталого розвитку територій, державних будівельних норм, правил безпеки та вимог доступності, з погляду розуміння впливу результатів архітектурної діяльності на навколишнє середовище.


Курс «Архітектурне проектування» Курсовий проект «Готель на 100 місць» входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для зазначеної спеціальності. 

Конкретизовані завдання дисципліни:

-       закріплення та розвиток попередньої теоретичної підготовки щодо принципів та прийомів проектування готельних будівель;

-       ознайомити студентів з прийомами планування та композиції архітектурних рішень готельних будівель;

-       ознайомити студентів з прийомами планування та композиції готельних будівель;

-       ознайомити студентів з принципами та нормами проектування готельних будівель, принципами функціональної організації таких закладів;

-       оволодіння на практиці основними навичками проектування готельних будівель, розробці містобудівної документації таких закладів, дотримуючись правил композиції, архітектурних стилів, гармонічного сталого розвитку території, державних будівельних правил, правил безпеки та доступності, етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння впливу результатів архітектурної діяльності на соціальну сферу та навколишнє середовище;

-       оволодіння студентами вміння виконувати проектні роботи як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог до дисципліни, планування та управління часом.

Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни за змістови модулем Курсовий проект «Готель на 100 місць» студент повинен:   

знати:

–              Нормативні вимоги до проектування  готельних будівель.

–              Розрахункові показники готельних будівель.

–              Містобудівні особливості проектування готельних будівель.

–              Функціональні групи приміщень готелів.

–              Принципи розміщення,  функціональної організації та формування земельних ділянок готелів.

–              Групи, склад, принципи розрахунку площі, функціональної організації та прийоми компонування приміщень готелів.

–              Габаритні параметри елементів готельних будівель, в т.ч. інженерного обладнання, технологічного обладнання, санітарних приладів,  меблів, вуличних меблів, тощо.

вміти:

–     Користуватись ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування і забудова територій», ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі», ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги».

–              Використовувати довідкові матеріали та аналізувати досвід проектування готельних будівель.

–              Розробити функціональну схему організації готельних будівель.

–              На геодезичній основі розробити функціональну схему організації земельної ділянки готелю.

–              Розрахувати площу готелю та його техніко-економічні показники.

–              Розробляти архітектурний проект готелю на 100 місць.

–              Правильно виконувати роботу на кожному етапі розробки архітектурного проекту.

–              Мати навички захисту ідеї та презентації аналітичного матеріалу і архітектурного проекту.У процесі вивчення курсу «Економічна теорія» студент повинен отримати знання про принципи і закони функціонування ринкової економіки на мікрорівні (споживачі, фірми, окремі ринки), на макрорівні (економіка в цілому) і на рівні світового господарства і міжнародних економічних відносин; вміти використовувати економічні моделі для аналізу економічної ситуації, прогнозування та передбачення наслідків державної економічної політики; володіти навичками самостійної творчої роботи, вміти економічно грамотно формулювати і аргументувати свою позицію.

 Форма навчання: денна

 Обсяг курсу: 2 кредити ЄКТС (60 годин), в тому числі лекції – 17 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота студента – 26 год. Метою викладання безпеки життєдіяльності  є формування у студентів компетентності, які сприяють чіткому розумінню небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають у середовищі проживання, навчання і праці людини. Навчальна дисципліна спрямована на вивчення змісту, структури і взаємозв’язку життєдіяльності людини із середовищем її перебування, визначення чинників причин і параметрів , що призводять до різного роду небезпек. Підвищення рівня компетентності в розумінні принципів, методів та засобів з охорони праці в Україні та за кордоном

Мета курсу: ознайомити студентів з деревиною та композитами, як будівельним матеріалом. Надати основні вимоги до деревини та композитних матеріалів. Навчити основним методам розрахунку та проектуванню дерев'яних конструкцій та полімерів. 

Головна мета курсу «Архітектурне проєктування» це придбання студентами навичок проєктування об’єктів архітектури за темами курсових проєктів для практичної роботи та подальшої архітектурної  діяльності.

Конкретизовані завдання:

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни  за змістови модулем 5 «Споруди для зберігання та обслуговування транспорту»,  Курсовий проєкт «Паркінг на 300 машиномісць» є практична підготовка студентів з питань:

–     закріплення та розвиток попередньої теоретичної підготовка щодо принципів та прийомів проєктування підприємств для зберігання та обслуговування транспорту,

–     знайомство зі змістом, послідовністю, стадіями та принципами проєктування об’єктів для зберігання та обслуговування транспорту на прикладі паркінгу на 300 машиномісць,

–     оволодіння на практиці навичок рішення об’ємно-просторової та архітектурно-планувальної організації, функціонально-просторового зонування та організації внутрішньої структури об’єктів для зберігання та обслуговування транспорту,

–     закріплення на практиці навичок попередньої теоретичної підготовки умов використання каркасних будівельних конструкцій при архітектурному проєктуванні,

–     оволодіння на практиці навичок розробки містобудівної документації для будівель зберігання та обслуговування транспорту, дотримуючись правил композиції, архітектурних стилів, гармонійного сталого розвитку територій, державних будівельних норм, правил безпеки та вимог доступності, з погляду розуміння впливу результатів архітектурної діяльності на навколишнє середовище.

Курс "Архітектурного проєктування"  (модуль 3) - є основним   курсом  для освоєння студентами навичок практичного архітектурного і містобудівного проектування, Метою курса - є  набуття  необхідних  компетентностей  з  фаху. 


Навчальна дисципліна “Будівельна фізика” вивчається у 5 і 6 семестрах. Вона складається з чотирьох частин: “Будівельна кліматологія”, “Будівельна теплофізика”, “Архітектурно-будівельна акустика”, “Будівельна світлотехніка”.

На практичних заняттях студенти під керівництвом викладачів виконують індивідуальні розрахункові завдання. Самостійна та індивідуальна робота є продовженням практичних занять, студенти після консультацій з викладачем завершують роботу над завданнями самостійно.

Метою вивчення дисципліни «Будівельна фізика» є системне засвоєння майбутніми архітекторами теоретичних основ та практичних методів формування життєвого середовища під впливом сонячного та штучного світла, тепла, вологи, руху повітря, характеристик звукового поля, а також природи їх сприйняття людиною з оцінюванням соціологічних, гігієнічних та економічних факторів.


ознайомлення з залізобетонними так кам’яними конструкціями, навчання основам розрахунків і конструювання залізобетонних, кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд; виконання розрахунків конструкцій за методом граничних станів; набуття практичних навичок з розрахунку та конструювання залізобетонних конструкцій та елементів кам’яної кладки.

 Історія архітектури та містобудування (розділ "Україна XIV-XIX cт.") вивчає надбання людства у галузі  архітектури  і містобудівництва на теренах України XIV-XIX cт.,  видатні пам'ятники архітектури та містобудування,  особливості  творчих засобів майстрів архітектури.Мета навчальної дисципліни – підготовка майбутнього бакалавра до вирішення професійних завдань в області ландшафтного проектування. Надати і навчити практично використовувати знання, що стосуються створення гармонійного середовища для людини на основі врахування природних даних (рельєф, вода, рослинність т. і.) та необхідного їх перетворення, формування штучних озеленених територій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

·         структуру ландшафтних об’єктів та принципи формування системи озеленення територій міста;

·         принципи перетворення природних та створення штучних ландшафтів;

·         особливості ландшафтного проектування на непридатних та порушених територіях;

·         основні вимоги щодо складових елементів парку та архітектури паркових споруд;

·         типи, особливості та композиційні напрямки в формуванні малих садів;

·         рослини і матеріали в ландшафтній архітектурі.

вміти: 

·         формувати взаємозв’язок функціональних зон ландшафтних об’єктів;

·         використовувати, або створювати рельєф, як основу композиційного рішення парку використовувати, або створювати рельєф, як основу композиційного рішення парку;

·         проєктувати малий сад, як найбільш характерний ландшафтний об’єкт, з урахуванням придбаних знань.Мета курсу: ознайомити студентів з деревиною та композитами, як будівельним матеріалом. Надати основні вимоги до деревини та композитних матеріалів. Навчити основним методам розрахунку та проектуванню дерев'яних конструкцій та полімерів. 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в формуванні цілісної системи знань і навичок у студентів з українського правознавства, сформованої на базі сучасних досягнень юридичної науки.

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівця, який володітиме сучасними теоретичними основами, передовими методами технології будівельного виробництва, сучасними технологіями зведення будівель і споруд та придбання студентами навичок розробки проектів організації будівництва (ПОБ).


Анотація дисципліни

Дизайн – одна з основних дисциплін, що є важливою в процесі підготовки майбутнього архітектора. Вивчення цього виду творчої діяльності спрямовано на формування у фахівців знань щодо створення гармонійного предметного середовища та його постійного вдосконалення для життєдіяльності людини. Наданий курс закладає основи теоретичних знань та практичних засобів, являючись допоміжним до курсу архітектурного проектування і становить:

-        методичну основу процесу архітектурної творчості

-        засіб творчої активності і накопичування теоретичних знань перед початком архітектурного проектування

          Ціль викладання даної дисциплінинадати знання з комплексного формування архітектурного середовища.

            Вивчення дисципліни базується на розгляді загальних положень дизайну як суспільного явища; вивчення прийомів і методів комплексного формування архітектурного середовища; навчанні майбутнього спеціаліста бачити проблемну ситуацію в архітектурному середовищі та знаходити шляхи її вирішення через звернення до світового досвіду і через пошук індивідуального підходу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дизайн архітектурного середовища» є:

·       придбання студентами знань, стосовно формування гармонійного міського середовища, як в цілому, так і стосовно окремих предметних частин цього середовища;

·       на підставі виконання завдань навчити студентів методичним навичкам у сучасному проектуванні міського середовища.

У підсумку вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні положення та методи комплексного формування архітектурно-просторового середовища.

вміти: застосовувати ці знання в практичній роботі архітектора


Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівця, який володітиме сучасними теоретичними основами, передовими методами та формами організації будівельного виробництва, що забезпечують значне покращення техніко- економічних показників проектів організації будівництва.


Курс «Історія архітектури та містобудування" входить до циклу «Дисципліни загально-професійної та практичної підготовки» для  спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". Модуль 4 складається з двох частин:

Частина 1. «Історія архітектури та містобудування (Україна  XІV-XIX ст.)»

Частина 2. «Історія архітектури та містобудування  (Україна  XX ст.)»

Мета навчальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування (Україна ХХст.) » це придбання студентами загальних знань про основні періоди розвитку та пам’ятки історії архітектури та містобудування України  ХХ ст.


Мета  навчальної дисципліни «Обґрунтування інноваційних рішень» - надати здобувачам знання щодо методів, принципів та засобів оцінювання ефективності інноваційних рішень в архітектурі. Навчити здобувачів опановувати методологію, необхідну для успішного управління інноваційними проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження інноваційних рішень у практичну діяльність.


Мета вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми фахівцями кваліфікаційного рівня «магістр» сучасними обчислювальними методами, що дозволяють вирішувати найбільш поширені інженерні задачі, отримати основні навики математичного моделювання фізичних процесів, здобуття системи вмінь з алгоритмізації обчислювального процесу встановленої математичної моделі.

Зміст

Лекція 1. Три фази розвитку сучасної архітектури

Лекція 2. Постмодернізм – як протистояння сучасній архітектурі

Лекція 3. Хай-Тек в архітектурі

Лекція 4. Деконструктивістська теорія

Лекція 5. Індустріальна архітектура, її значення в суспільстві

Лекція 6. Постмодерністський класицизм і його представники

Лекція 7. Зелена архітектура

Лекція 8. Історизм - як стиль постмодерну

Лекція 9. Активна архітектура

Лекція 10. Еклектизм - спадщина еклектики

Лекція 11. Нелінійна архітектура - архітектура майбутнього

Лекція 12. Теорія складки як першооснова архітектурної ідеології не лінійності

Лекція 13. Тектоніка щілин, зрушень та ерозії у новітній архітектурі

Лекція 14. Лендформа – прикмета нелінійної архітектури

Список джерел


Курс «Організація та економіка проектної справи» є необхідною складовою в освіті архітектора. Вивчення питань організації, технології та управління процесом проектування в будівництві, а також  економічних аспектів проектування - необхідна частина професійної  підготовки  фахівця. Ця дисципліна безпосередньо пов`язана  з курсами архітектурного проектування, типології будівель та споруд, основами економіки будівництва, а також з курсом «Законодавство в архітектурно-містобудівній діяльності»


Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.


Сучасна архітектурна діяльність повинна здійснюватись в суворій відповідності до законодавства і нормативно-правових актів. В період реформ законотворчість у сфері проектування і будівництва досить динамічна, тому фахівцям важливо своєчасно відстежувати зміни діючого законодавства для подальшого дотримання в своїй роботі.

         Мета навчальної дисципліни «Законодавство в архітектурно-містобудівній діяльності»  – надати необхідні знання, що стосуються правової сфери в діяльності, щодо створення проектів об’єктів архітектури та їх практичного втілення.