Оголошення сайту СДО ДоННАБА

Налаштування доступу на мобільних пристроях

by Admin Moodle -

1. Завантажте з Google Play або AppStore мобільний додаток Moodle
2. Введіть адресу СДО ДонНАБА: https://dl.donnaba.edu.ua
3. Введіть ваші реєстраційні дані
4. Користуйтеся ;)
Available courses

Мета навчальної дисципліни «Стандартизація будівельної діяльності» – сформувати у здобувачів вищої освіти знання та вміння з загальних засад стандартизації в Україні та світі, а також головних питань стандартизації будівельної діяльності в Україні.


Написання кваліфікаційної роботи бакалавра – завершальний етап навчального процесу, кваліфікаційна робота, яку виконує студент Донбаської національної академії будівництва і архітектури економіко-гуманітарного факультету після засвоєння певного комплексу гуманітарних, наукових, загальноекономічних та професійних дисциплін, проходження переддипломної практики за освітньо-професійною програмою «Економіка в будівництві та житлово-комунального господарства» спеціальності 051 «Економіка».

За сутністю кваліфікаційна робота рівня підготовки «бакалавр» є завершеним самостійним науковим дослідженням з однієї з актуальних проблем, що стосуються галузі економіки та економіки в будівництві та житлово-комунальному господарстві.


Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням - англійська)» є формування необхідної іншомовної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності (читанні, аудіюванні, використанні мови, письмі та говорінні).

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних засад нормативності англійської літературної мови; вироблення навичок правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування, складання ділових паперів, усного й писемного фахового мовлення, роботи з науковими і діловими текстами.


У свій час величний Т.Г.Шевченко, зустрічаючись з мінливою миттю життя в образі нового року, так звертався до нього: «Добридень же, новий годе, В торішній свитині. Що ти несеш в Україну В латаній торбині?». Тож мудре зауваження Тараса відповідає на питання кожного, хто замислюється над тим, що буде на нас чекати завтра, через рік, через віка і тисячоліття. Хто не хотів би цього знати?! А відповідь ховається у тій старій торбинці, яка сиротливо висить за нашими же плечима. І те, що в ній - радує більше дітей, ніж дорослих. Бо дорослі знають: там їх історія, їх минуле, минуле їх батьків і прабатьків, історія їх тріумфів і трагедій. Нестерпно важко повертатись у пережите, навіть не дивлячись на те, яким воно було. Та все одне, заглядати в цю торбину корисно всім. І не просто заглядати, перекладаючи старі речі з однієї купки до іншої, а старанно упорядковувати збережене, пригадувати вивітрене із пам'яті та знайомити із згаданим власних дітей.

 

Мета: формування системи знань про закономірності історичного розвитку українського народу, його державності, політичного життя, економіки, соціально-економічних відносин; виявлення особливостей духовної і культурної спадщини українців, їх національної ідеї та її місця в історії світової цивілізації.

 

Завдання: оволодіння історико-культурним понятійним апаратом, сумою конкретних знань історичних явищ, подій і фактів на рівні відтворення та використання в повсякденному житті; набуття вміння використання історико-культурного досвіду у вирішенні проблем сьогодення, визначенні свого місця в суспільному житті.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми, загальні закономірності історико-культурного розвитку; складні та. суперечливі явища, процеси в історії суспільно-політичного та духовно-культурного життя України у зв'язку із світовою цивілізацією; тенденції економічного розвитку України і, особливо, потенціал її науково-технологічного комплексу; добре орієнтуватись в історичних джерелах і новітній науковій літературі;

 

Вміти: синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну і духовну культуру; творчо застосовувати набуті знання з історії України та її культури у повсякденній діяльності, для орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ, подій; формувати власну наукову позицію щодо актуальних проблем політичного та культурного сьогодення; самостійно осмислювати закономірності історичного розвитку.


Мета курсу - формування системи базових знань у сфері підприємництва, набуття вмінь та навичок здійснення підприємницької діяльності.

Завдання вивчення курсу:

 • опанування основних понять і категорій підприємницької діяльності,
 • характеристика функцій та видів підприємництва;
 • характеристика соціального підприємництва;
 • набуття практичних навичок використання базових інструментів здійснення підприємницької діяльності.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: 

 • сутність і форми підприємницької діяльності;
 • механізм створення фірми;
 • функції і правила поведінки бізнесмена, та ін.
уміти: 
 • обрати вид підприємницької діяльності;
 • підготовити документи , бізнес-план;
 • розробляти заходи щодо прийняття ефективних рішень щодо розвитку підприємства.

Матеріали даного курсу представлені під час міжнародного проекту “Sense of Initiative -Be Entrepreneur", націленого на сприяння розвитку підприємництва серед молоді


Мета навчальної дисципліни: оволодіння основами інформаційних технологій, зокрема можливостями операційних систем, текстових редакторів, електронних таблиць, набуття навичок в презентації власних результатів, а також знайомство з можливостями всесвітньої мережі Інтернет з метою подальшого її використання в професійній діяльності.

Дисципліна «Мікроекономіка» як складова частина економіки є однією з найдинамічніших та найцікавіших. Вона вивчає поведінку й механізми, за якими ухвалюють рішення окремі економічні суб’єкти – мікросистеми, що прагнуть досягти мети за обмежених ресурсів. Ця наука пояснює те, чому і як ці одиниці ухвалюють економічні рішення. В центрі уваги мікроекономіки перебувають моделі поведінки споживача, що утворюють попит за заданих переваг та бюджету, діяльність виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, фактори, що визначають ціну та обсяги продажу на ринку окремого блага, максимізація прибутку залежно від типу ринкової структури, ефективність розподілу ресурсів тощо.

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 6 кредитів ЄКТС (180 годин), в тому числі лекції – 32 год., практичні заняття – 64 год., самостійна робота студента – 84 год.


Навчальна практика для студентів 1 курсу спеціальності 051 "Економіка"

Мета навчальної дисципліни «Філософія» – формування світоглядної культури на ґрунті надання знань з філософії: розуміння категорій і принципів онтології, гносеології, методології і аксіології, пізнання вузлових проблем буття, діалектики пізнання, соціуму, людини, науки.

Мета навчальної дисципліни «Економічні механізми трансформацій бізнесу» - формування системи знань щодо трансформації державної економічної політики (публічних інтересів) та приватного сектору під впливом Індустрії 4.0.


Мета навчальної дисципліни «Електронні системи документообігу» - набуття теоретичних знань і практичних вмінь з організації електронного документообігу, оволодіння основними методами створення, зберігання та роботи з електронними документами.


Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх економістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Основна мета курсу «Організація виробництва» полягає в тому, щоб майбутні економісти і менеджери набули необхідні знання з організації виробництва, які були б достатніми для кваліфікованого вирішення широкого кола практичних задач безпосередньо на промислових підприємствах.

Завдання курсу:

-вивчення теорії та практики організації виробництва;

-набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у виробництві;

-закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічних розрахунків;

-обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем.


Мета викладання навчальної дисципліни полягає в формуванні цілісної системи знань і навичок у студентів з українського правознавства, сформованої на базі сучасних досягнень юридичної науки.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці фінансів, грошей, кредиту та банків.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” є:

 • розуміння фінансів як сукупності грошових відносин, які пов’я­зані із формуванням, мобілізацією та розміщенням фінансових ресурсів;
 •  з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту;
 •  розуміння механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці;
 •  аналіз закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку;
 •  засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку;
 •  формування знань з питань напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні;
 •  оволодіння методикою визначення показників грошової маси, грошової бази, грошово-кредитного мультиплікатора, рівня інфляції, індексу цін, показників валютних операцій комерційних банків, відкритої валютної позиції, тощо.


Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань функціонування розвитку та регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві, доходів населення та оплати праці, стимулювання оптимального використання людських ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності праці.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин;
 • формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері;
 • розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності і відповідальності у роботі;
 • формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем економіки праці й соціально-трудових відносин.


Метою викладання навчальної дисципліни “Регіональна економіка” є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів  регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Регіональна економіка” є формування у студентів знань з теорії регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики, з територіальної і галузевої структури господарського комплексу України та її регіонів, з раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни та застосування цих знань при виконанні виробничих завдань.


Мета навчальної дисципліни «Економіка підприємства» - сформувати систему знань, умінь і навичок у сфері економіки підприємства, забезпечити опанування теорії та практики господарювання на рівні підприємства, конкретних форм і методів господарювання, принципів формування та використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, розрахунку ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємств.

Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 10 кредитів ЄКТС (300 годин), в тому числі лекції – 56 год., практичні заняття – 96 год., самостійна робота студента – 148 год.


Дисципліна «Макроекономіка» орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами сукупності знань з питань макроекономіки та навчитися правильно їх застосовувати в практичній діяльності.

Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти, яким чином національні господарства, взаємодіючи одне з одним та з світовим господарством як цілим, формують господарську поведінку економічних суб'єктів, культуру економічного мислення, обумовлюють координацію правового поля країн світу, зберігаючи їх самобутність

Метою викладання навчальної дисципліни «Макроекономіка» є формування системи знань про механізми функціонування національної економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою, та досвід макроекономічної практики.

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 5 кредитів ЄКТС (150 годин), в тому числі лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота студента – 82 год.


Мета навчальної дисципліни – формування системи знань з   бухгалтерського обліку; його методики як складової системи управління; основ організації обліку; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності.

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

- надати студентам знання про методику організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, навчити їх відображати в бухгалтерському обліку господарчі операції, вести облікові регістри, розраховувати собівартість готової продукції, фінансові результати від усіх видів діяльності, складати фінансову звітність.


Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці фінансів, грошей, кредиту та банків.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” є:

- розуміння фінансів як сукупності грошових відносин, які пов’я­зані із формуванням, мобілізацією та розміщенням фінансових ресурсів;

- з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту;

- розуміння механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці;

- аналіз закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку;

- засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку;

- формування знань з питань напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні;

- оволодіння методикою визначення показників грошової маси, грошової бази, грошово-кредитного мультиплікатора, рівня інфляції, індексу цін, показників валютних операцій комерційних банків, відкритої валютної позиції, тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– понятійний апарат навчальної дисципліни;

– організацію та сучасний стан розвитку грошової і кредитної систем України;

– грошовий і кредитний ринок, його учасників та їхні функції та специфіку функціонування;

– закономірності обігу грошей;

– валютні системи і валютні відносини, елементи валютної системи та взаємозвязки між ними;

– роль грошей і кредиту в ринковій економіці.

вміти:

- розв’язувати задачі з визначення грошового мультиплікатора, кількості грошей, яка необхідна в обігу, розрахунку показників валютних операцій, розрахунку індексів цін;

- володіти методикою визначення показників грошової маси, грошової бази, рівня інфляції, валютних операцій тощо.


Мета вивчення дисципліни – набуття студентами системних знань з отримання інформації про тенденції розвитку виробництва промисловості будівельних матеріалів і конструкцій, перспективи науково–технічного прогресу в проектуванні, розробці і організації підприємств виробничої бази.


Мета навчальної дисципліни – опанування студентами методології оцінки проектних рішень та набуття практичних навичок розробки та аналізу проектів у будівництві та житлово-комунальному господарстві за умов обмеженості наявних ресурсів.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних компетентностей:

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК8 Здатність до креативного та критичного мислення.

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

СК7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.

СКП 01 Здатність складати проектно-кошторисну документацію на будівництво та ремонт об’єктів, та здійснювати її контроль.

СКП 02 Здатність виконувати комплексний економічний аналіз проектів з будівництва та ремонту об’єктів, пропонувати рішення з підвищення їх економічної ефективності.

 

та результатів навчання:

РН3 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

РН11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

РНС05 Прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність проектів зі зведення та реконструкції  будівель і інженерних  мереж.

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень;

усвідомлення, що економічні процеси зазнають впливу некерованих чинників та відбуваються в умовах невизначеності, конфліктності, принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для прийняття економічних рішень;

вивчення методологічних підходів щодо аналізу ризику та управління ним;

оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику, використовуючи комп`ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;

аналіз реальної ситуації, яка склалась у певній галузі, та розробка заходів на перспективу.


Виробнича практика студентів спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, що передбачена навчальним планом спеціальності. Вона спрямована на підготовку майбутніх фахівців до практичної роботи, покликана підвищити рівень їхніх професійних знань, забезпечити придбання навичок роботи фахівців в реальних виробничих умовах з використанням комп’ютерної техніки.

Метою практики є дослідження специфіки фінансово-економічної діяльності підприємства (установи, організації): збір, обробка й аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства; аналіз його фінансово-економічної діяльності; виконання індивідуального завдання.

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 4 кредити ЄКТС (120 годин).

 


Мета навчальної дисципліни – є підготовка фахівців, які добре володіють питаннями теорії і практики в галузі економіки праці і соціально-трудових відносин.


Основна мета курсу «Організація виробництва» полягає в тому, щоб майбутні економісти і менеджери набули необхідні знання з організації виробництва, які були б достатніми для кваліфікованого вирішення широкого кола практичних задач безпосередньо на промислових підприємствах.

Завдання курсу:

-вивчення теорії та практики організації виробництва;

-набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у виробництві;

-закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічних розрахунків;

-обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем.Метою навчальної дисципліни «Планування діяльності підприємств» є формування у студентів системи певних спеціальних знань та навичок у плануванні діяльності підприємств, спрямованої на створення та забезпечення ефективного, прибуткового функціонування суб’єктів господарчої діяльності в будівельній галузі, а також здійснення комерційних, фінансових, посередницьких та інших видів діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- науково-методологічні основи планових розрахунків;

- методи планових розрахунків, які застосовуються у поточному і оперативному плануванні;

- етапи та послідовність планових розрахунків, які застосовуються при побудові різних видів планів;

- основні планові показники та способи їх розрахунку в умовах ринкової економіки;

- особливості планових розрахунків різних видів планів: стратегічних, бізнес-планів, поточних, оперативних;

вміти:

- виконувати техніко-економічні розрахунки планових показників;

- проводити техніко-економічний аналіз планів;

- розробляти заходи по підвищенню ефективності і кращого використання ресурсів;

- використовувати у техніко-економічних розрахунках математичні моделі та обчислювальну техніку;

- розробляти бізнес-план інвестиційного проєкту.

Вивчення навчальної дисципліні  «Адміністративне право» побудоване з метою дати студентам ґрунтовні знань з теорії адміністративного права, вивчення адміністративного законодавства та матеріалів юридичної практики, вивчення основних напрямків розвитку адміністративного права, проблем правового регулювання статусу органів виконавчої влади, державної служби, адміністративної юстиції, провадження в справах про адміністративні правопорушення тощо.

Мета дисципліни – засвоєння основних категорій, що характеризують сутність міжнародних економічних відносин, світового господарства, усвідомлення механізму його функціонування та закономірностей розвитку.

Основні завдання - засвоєння основних принципів сучасної побудови системи міжнародних економічних відносин у контексті механізму дії об'єктивних економічних законів на рівні транснаціонального господарювання.


Метою викладання дисципліни є глибоке вивчення теоретичних підвалин обліку і аудиту, методології обліку окремих аспектів господарської діяльності, розгляду і засвоєння питань обліку, контролю і аудиту як єдиного інформаційного процесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • оволодіння методами повного відображення залишків та руху грошових коштів, товароматеріальних цінностей, основних засобів для забезпечення контролю за їх  зберіганням, раціональним використанням;
 •  достовірне відображення витрат на продукцію, наданих видів послуг,    виявлення внутрішньовиробничих ресурсів, здійснення режиму економії;
 • виявлення фінансових результатів виробничо-господарської діяльності;
 • надання достовірної звітності до органів управління, статистики, податкової адміністрації;
 • організація аудиторських перевірок, порядок фактичного та документального контролю.

Мета курсу: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- та мікрорівнях.

Завдання курсу: вивчення сутності і характерних ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі, основ фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Предмет дисципліни: фінансові відносини, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами у зв’зку із формуванням і використанням фінансових ресурсів.


Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх економістів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у  галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на  ринок  з  урахуванням  задоволення  потреб  споживачів  та  забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Курс "Економіка нерухомості" висвітлює фундаментальні основи оцінки та управління нерухомістю, експертної оцінки нерухомого майна.

Мета навчальної дисципліни

Надати здобувачам знання щодо технології прийняття бізнес-рішень, основ сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування та експертизи бізнес-рішень із різним ступенем невизначеності та ризику .

Мета навчальної дисципліни "Проєктний аналіз"– опанування студентами методології оцінки проєктних рішень та набуття практичних навичок розробки та аналізу проєктів у будівництві та житлово-комунальному господарстві за умов обмеженості наявних ресурсів.

Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 5 кредитів ЄКТС (150 годин), в тому числі лекції – 28 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота студента – 94 год.
Мета навчальної дисципліни – опанування студентами теоретичних аспектів обґрунтування доцільності прийняття та впровадження окремих альтернативних рішень в умовах обмеженості ресурсів, їх   ефективного користування: вироблення теоретичних та практичних навичок щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства, його ефективності, як основної характеристики потенціалу.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних компетентностей:

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК8 Здатність до креативного та критичного мислення.

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК11 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

СК7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.

СКП 02 Здатність виконувати комплексний економічний аналіз проектів з будівництва та ремонту об’єктів, пропонувати рішення з підвищення їх економічної ефективності.

 

та результатів навчання:

РН3 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

РН9 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

РН18 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах.

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

-                     набуття глибоких теоретичних та практичних знань з питань вивчення закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства.

 

 

 

1.  Результати навчання

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- логіку прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);

- особливості функціонування та розвитку суб’єктів господарювання;

- закономірності, принципі і особливості формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства;

- методичний інструментарій оцінки окремих складових потенціалу підприємства;

вміти:

- використовувати аналітичний та методичний інструментарій для оцінки потенціалу підприємства;

- обчислювати показники ефективності потенціалу підприємства;

- позначати перспективи розвитку підприємства та його потенціалу.


Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи компетенцій, які необхідні для забезпечення ефективної економіки й організації інноваційної діяльності на підприємстві.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

 • засвоєння знань щодо принципів функціонування та розвитку інноваційної діяльності на різних рівнях управління; засад побудови системи менеджменту інновацій; принципів державного регулювання та підтримки інноваційної політики на підприємстві. 
 • опанування практичних методів стратегічного управління інноваційними процесами; методів організації, планування і фінансування інноваційних процесів;
 • отримання практичних навичок щодо оцінки ефективності та впровадження нововведень на підприємстві; вибору джерел фінансування інноваційних проектів; формування науково-обґрунтованої інноваційної стратегії підприємства.


В межах техніко-економічного обґрунтування у відповідності до ДБН А. 2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» необхідно скласти перелік техніко-економічних показників реалізації проекту будівництва промислової будівлі – заводу з виготовлення залізобетонних конструкцій.


Метою вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально трудові відносини» у вузі є підготовка фахівців, що добре орієнтуються у сучасному становищі справ на державному та світовому ринках праці. Економіка праці і соціально трудові відносини - функціональна наука, що вивчає суспільні відносини людей, що складаються в процесі організації суспільної праці й відтворення робочої сили. Вона є основою економічної політики держави в області праці. Економіка праці і соціально трудові відносини розглядає в органічній єдності організаційні, економічні, соціально-психологічні дії у сфері суспільної трудової діяльності.Метою викладання навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" / "Стратегічне управління" є надання знань про теоретичні засади, інструменти та методи розробки стратегій підприємства.


Мета  навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного та ділового спілкування» -  формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ділового ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в обсязі тематики, обумовленої професійно-діловими потребами; оволодіння новітньою інформацією через іншомовні джерела.


Навчальний курс містить систематизоване висвітлення питань теорії та практики економіки та управління міським господарством. Викладаються питання, що характеризують роль та місце міського господарства в структурі суспільного виробництва. 


Методичні рекомендації щодо проходження науково-виробничої практики. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Навчальний курс містить систематизоване висвітлення питань теорії та практики економіки та управління міським господарством. Викладаються питання, що характеризують роль та місце міського господарства в структурі суспільного виробництва. 


Робоча програма кваліфікаційного практикуму для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві», другий (магістерський) рівень вищої освіти (денної та заочної форм навчання) / Укладач: Г.Ю. Попова. Краматорськ: ДонНАБА, 2021. 51 с.


Мета викладання дисципліни формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру функціональної заданості етикету в організації й упорядкуванні соціальних і професійних зв'язків, колективних й індивідуальних видів поведінки.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі таких компетентностей:

ЗК 1 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.

ЗК 3 Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.

ЗК 4 Здатність вести професійну комунікацію.

ЗК 5 Здатність до інноваційної діяльності

ЗК 7 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів академічної доброчесності.

СК 2 Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

СК 5 Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку.

СК 7 Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК 8 Здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК12 Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у закладах вищої освіти.

СКП 05 Здатність управляти  фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами в житлово-комунальному господарстві

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

- набуття практичних навичок використання етичних норм;

- формування уявлення про сучасний діловий етикет;

- визначення сутності і ролі корпоративної культури;

- набуття навичок проведення ділових переговорів та співбесід;

- ознайомлення із основними вимогами до одягу ділової людини;

- формування вміння щодо організації та проведення ділових нарад;

- ознайомлення з вербальними та невербальними засобами ділової комунікації, з правилами етикету від час ділових бесід.

 


Мета навчальної дисципліни – надання студентам знань з основ управління проектами і навчання методики складання, планування та аналізу проектів. У процесі навчання студент має опанувати методологію, необхідну для успішного управління проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних компетентностей:

ЗК2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.

ЗК3 Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.

ЗК6 Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ЗК7 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів академічної доброчесності.

ЗК8 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати.

СК3 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань.

СК5 Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку.

СК6 Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7 Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК8 Здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК9 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

СК10 Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК11 Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СКП 01 Здатність забезпечувати ефективне регулювання економічних відносин, що виникають у процесі функціонування будівельної організації.

СКП 02 Здатність проводити передпроектні дослідження і техніко-економічні обґрунтування, розрахунки економічних показників ефективності і доцільності проекту,  на основі кошторисів та кошторисно-фінансових розрахунків визначати кошторисну вартість будівництва.

СКП 04 Здатність проводити комплексний аналіз та оцінку результатів фінансово-економічної діяльності  будівельної організації, визначати ціль та стратегію проведення управлінських заходів.

СКП 05 Здатність управляти  фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами в житлово-комунальному господарстві.

 

та результатів навчання:

РН5 Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями.

РН14 Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

РН17 Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

засвоєння основних принципів ініціації проекту, його структуризації, економічного обґрунтування доцільності реалізації;

оволодіння навичками планування та виконання проектних дій у сферах інтеграції проектів, управління змістом, термінам, вартістю, якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, ризиками і закупівлями.

 

 

 

1.     Результати навчання

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні основи управління проектами;

- основні функції управління проектами;

- основні інструкції та нормативні акти, що регламентують проектну діяльність;

- джерела ресурсного забезпечення проекту;

- ризики, що виникають при управлінні проектами;

- інструменти планування змісту, часу, вартості, якості, ризику, закупівель проекту;

- системи контролю за виконанням проекту.

вміти:

- визначати параметри і проблематику проекту, структуру та функції зацікавлених осіб проекту, очікувані результати проектної діяльності;

- формувати, вибирати та оцінювати проектні альтернативи;

- розробляти й обґрунтувати концепцію проекту;

- розробляти план управління змістом проекту;

- формувати ієрархічну структуру робіт, складати перелік робіт і встановлювати технологічні зв'язки між ними;

- розробляти план управління часом проекту;

- розраховувати тривалість виконання робіт, на основі сіткового графіка складати календарний графік проекту;

- розробляти план управління вартістю;

- формувати кошторис і бюджет проекту;

- розробляти план управління якістю;

- будувати діаграму причинно-наслідкових зв’язків;

- розробляти план управління ризиками;

- визначати джерела потенційних ризиків;

- проводити якісну та кількісну оцінку ризику;

- розробляти план управління командою проекту;

- планувати реалізацію проекту, підбирати для цього ефективну «команду» управління проектом;

- оцінювати ефективність проекту з урахуванням чинників ризику й невизначеності;

- застосовувати одержані знання та вміння на практиці.


Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти знання та вміння з організаційних питань заснування будівельного підприємства, впливу функцій управління на ефективності діяльності будівельної організації, матеріально-технічного забезпечення, визначення економічної ефективності процесів управління та інвестицій, нормативно-правової бази в будівництві з урахуванням закордонного досвіду. 

Мета вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми фахівцями кваліфікаційного рівня «магістр» сучасними обчислювальними методами, що дозволяють вирішувати найбільш поширені інженерні задачі, отримати основні навики математичного моделювання фізичних процесів, здобуття системи вмінь з алгоритмізації обчислювального процесу встановленої математичної моделі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: класифікацію інформаційного забезпечення наукового дослідження; принципи побудови оптимізаційних моделей; порядок проведення статистичного аналізу в програмних комплексах; методологію здійснення математичного моделювання об’єктів та систем.

вміти: здійснювати пошук та аналіз нової інформації; формалізувати-переводити зовнішні явища та процеси в знаковий вигляд; інтерпретувати-переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему; реалізовувати-переводити оброблену знакову інформацію у вигляд зовнішніх процесів; проводити аналітичні та чисельні дослідження об’єктів та процесів при здійсненні професійної діяльності; складати математичні моделі систем; обробляти статистичні та експериментальні дані, оцінювати та аналізувати отримані результати.Даний навчальний курс є сукупністю  взаємозв’язаних знань про сучасне місто, що дозволяє комплексно розкрити сутність процесів, які відбуваються у місті; допомагає охарактеризувати істотні ознаки об’єкту вивчення, служать основою для отримання спеціальних умінь і навичок для фахівців  із спеціальностей 051 «Економіка.

Мета інтегрованого курсу є  формування системи знань, умінь і навичок у сфері управління та економіки міста з урахуванням провідної ролі міст в соціально-економічному розвитку країни і необхідності підвищення їх сталого розвитку та конкурентоспроможності.

Головними завданнями  курсу є 

-  дати студентам теоретичні знання в сфері управління та економіки міста;

- сформувати у студентів практичні уміння і навички з вирішення актуальних завдань розвитку управління та  економіки міст.

В результаті освоєння курсу студент повинен:

знати:

- економічні основи формування функціонування і розвитку сучасних міст;

- Особливості і тенденції розвитку міст в Україні.;

- зміст і шляхи реалізації соціально-економічних реформ в містах;

- особливості функціонування та шляхи розвитку міст на умовах сталого розвитку;

вміти:

- обґрунтовувати заходи щодо реформування та розвитку соціально-культурної ї житлової сфери і  т.п.;

- розробляти проекти основних стратегічних документів щодо розвитку міст;

- організовувати  управління комунальними ресурсами міста;.

- оцінувати  інвестиційний і інноваційний потенціали міста.

Мати навички (набути досвіду):

- роботи з нормативно-правовими документами, що визначають розвиток міста;

- використання сучасних методів розвитку міста;

-розробки формування стратегій соціально-економічного розвитку міста.


Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.


Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок оцінювання ефективності інноваційних рішень, спрямувань науково-технічного прогресу з позицій їх економічної та соціальної цілеспрямованості..

Для досягнення мети у процесі вивчення перед студентами поставлено такі завдання:

1) формування комплексного розуміння особливостей процесу економічного обґрунтування інноваційних рішень;

2) оволодіння методичним інструментарієм обґрунтування інноваційних рішень;

3) оволодіння методикою активізації інноваційної діяльності, стимулювання, фінансування та визначення ефективності інновацій;

4) формування навичок застосування системного підходу при здійсненні нововведень, виявлення ролі та місці економічного обґрунтування нововведень в посиленні мотивації інноваційної діяльності.


Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок фінансового управління підприємствами різних організаційно-правових форм та різних форм власності в умовах ринкової економіки, стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління.

Для досягнення мети у процесі вивчення перед студентами поставлено такі завдання:

1) формування комплексного розуміння механізму управління фінансами підприємств;

2) оволодіння методичним інструментарієм фінансового менеджменту;

3) оволодіння методикою розроблення фінансової стратегії діяльності підприємства з врахуванням його фінансово-економічного стану та положення на ринку;

4) формування навичок застосування системного підходу при розробленні політики управління прибутком, інвестиційної політики, політики управління активами підприємства, при визначенні вартості капіталу та оптимізації його структури, а також правильного та своєчасного застосовування інструментів антикризового фінансового управління.


Метою викладання навчальної дисципліни є опанування принципів корпоративного управління; опанування навичок формування організаційної культури корпоративного типу; формування умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; формування навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління акціонерних товариств (АТ); опанування навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формування навичок трансформації систем управління АТ.


Мета дисципліни – надання студентам знань з основ управління проектами і навчання методики складання, планування та аналізу проектів. У процесі навчання студент має опанувати методологію, необхідну для успішного управління проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

Для досягнення мети в процесі вивчення перед студентами поставлено такі завдання:

1) засвоєння основних принципів ініціації проекту, його структуризації, економічного обґрунтування доцільності реалізації;

2) оволодіння навичками планування та виконання проектних дій у сферах інтеграції проектів, управління змістом, термінам, вартістю, якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, ризиками і закупівлями.


Мета навчальної дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок фінансового управління підприємствами різних організаційно-правових форм та різних форм власності в умовах ринкової економіки, стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних компетентностей:

ЗК3 Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.

ЗК4 Здатність вести професійну комунікацію.

ЗК6 Здатність розробляти проекти та управляти ними.

СК3 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань.

СК6 Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК9 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

СК11 Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СКП 01 Здатність забезпечувати ефективне регулювання економічних відносин, що виникають у процесі функціонування будівельної організації.

СКП 02 Здатність проводити передпроектні дослідження і техніко-економічні обґрунтування, розрахунки економічних показників ефективності і доцільності проекту,  на основі кошторисів та кошторисно-фінансових розрахунків визначати кошторисну вартість будівництва.

СКП 05 Здатність управляти  фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами в житлово-комунальному господарстві.

 

та результатів навчання:

РН17 Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

РНС01 Здійснювати  управління  фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами в сфері житлово-комунального господарства

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

- формування комплексного розуміння механізму управління фінансами підприємств;

- оволодіння методичним інструментарієм фінансового менеджменту;

- оволодіння методикою розроблення фінансової стратегії діяльності підприємства з врахуванням його фінансово-економічного стану та положення на ринку;

- формування навичок застосування системного підходу при розробленні політики управління прибутком, інвестиційної політики, політики управління активами підприємства, при визначенні вартості капіталу та оптимізації його структури, а також правильного та своєчасного застосовування інструментів антикризового фінансового управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні основи фінансового менеджменту;

- основні функції фінансового менеджменту;

- основні інструкції та нормативні акти, що регламентують фінансову діяльність;

- стратегічне та оперативно-тактичне управління фінансами підприємств різних організаційно-правових форм та різних форм власності.

вміти:

- формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві;

- досліджувати фінансовий стан підприємства, шукати резерви його зміцнення;

- розробляти фінансовий стан підприємства у межах окремих підсистем планування та напрямів діяльності;

- застосовувати основні методи аналізу та планування активів підприємства;

- застосовувати основні методи аналізу капіталу, обґрунтування потреби в капіталі, оцінки вартості капіталу та оптимізації його структури;

- здійснювати оцінку ефективності реальних інвестицій. Формувати програму реальних інвестицій, обґрунтовувати потребу в інвестиційних ресурсах;

- здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;

- застосовувати основні методи аналізу та планування грошових потоків;

- проводити оцінку фінансових ризиків, обґрунтовувати методи їх нейтралізації та зовнішнього страхування;

- проводити оцінку вірогідності банкрутства та виявляти шляхи та механізми його запобігання.

Методичні рекомендації щодо виконання і захисту магістерської дисертації, спеціальність 051 "Економіка", ОПП "Економіка в будівництві та ЖКГ"

У свій час величний Т.Г.Шевченко, зустрічаючись з мінливою миттю життя в образі нового року, так звертався до нього: «Добридень же, новий годе, В торішній свитині. Що ти несеш в Україну В латаній торбині?». Тож мудре зауваження Тараса відповідає на питання кожного, хто замислюється над тим, що буде на нас чекати завтра, через рік, через віка і тисячоліття. Хто не хотів би цього знати?! А відповідь ховається у тій старій торбинці, яка сиротливо висить за нашими же плечима. І те, що в ній - радує більше дітей, ніж дорослих. Бо дорослі знають: там їх історія, їх минуле, минуле їх батьків і прабатьків, історія їх тріумфів і трагедій. Нестерпно важко повертатись у пережите, навіть не дивлячись на те, яким воно було. Та все одне, заглядати в цю торбину корисно всім. І не просто заглядати, перекладаючи старі речі з однієї купки до іншої, а старанно упорядковувати збережене, пригадувати вивітрене із пам'яті та знайомити із згаданим власних дітей.

 

Мета: формування системи знань про закономірності історичного розвитку українського народу, його державності, політичного життя, економіки, соціально-економічних відносин; виявлення особливостей духовної і культурної спадщини українців, їх національної ідеї та її місця в історії світової цивілізації.

 

Завдання: оволодіння історико-культурним понятійним апаратом, сумою конкретних знань історичних явищ, подій і фактів на рівні відтворення та використання в повсякденному житті; набуття вміння використання історико-культурного досвіду у вирішенні проблем сьогодення, визначенні свого місця в суспільному житті.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми, загальні закономірності історико-культурного розвитку; складні та. суперечливі явища, процеси в історії суспільно-політичного та духовно-культурного життя України у зв'язку із світовою цивілізацією; тенденції економічного розвитку України і, особливо, потенціал її науково-технологічного комплексу; добре орієнтуватись в історичних джерелах і новітній науковій літературі;

 

Вміти: синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну і духовну культуру; творчо застосовувати набуті знання з історії України та її культури у повсякденній діяльності, для орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ, подій; формувати власну наукову позицію щодо актуальних проблем політичного та культурного сьогодення; самостійно осмислювати закономірності історичного розвитку.


Діяльність гуртка з соціально-економічних проблем сучасності спрямована на поглиблене, творче, аналітичне вивчення суспільно-економічних проблем українського суспільства так і світового співтовариства. Робота студентів спрямована на аналіз та осмислення причин та наслідків соціально-економічних проблем міжнародної спільноти, вдосконалення процесів менеджменту у країні.


Метою функціонування Студентського наукового гуртка «ШПМФ» є: дослідження теоретичних та практичних особливостей менеджменту в сучасних умовах господарювання.  формування компетентності, яка дасть змогу майбутнім менеджерам-керівникам здійснювати управлінську, організаційнометодичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні організаціями, підприємствами тощо.

Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням - англійська)» є формування необхідної іншомовної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності (читанні, аудіюванні, використанні мови, письмі та говорінні).

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних засад нормативності англійської літературної мови; вироблення навичок правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування, складання ділових паперів, усного й писемного фахового мовлення, роботи з науковими і діловими текстами.


Матеріали з виховної роботи 

Дисципліна «Мікроекономіка» як складова частина економіки є однією з найдинамічніших та найцікавіших. Вона вивчає поведінку й механізми, за якими ухвалюють рішення окремі економічні суб’єкти – мікросистеми, що прагнуть досягти мети за обмежених ресурсів. Ця наука пояснює те, чому і як ці одиниці ухвалюють економічні рішення. В центрі уваги мікроекономіки перебувають моделі поведінки споживача, що утворюють попит за заданих переваг та бюджету, діяльність виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, фактори, що визначають ціну та обсяги продажу на ринку окремого блага, максимізація прибутку залежно від типу ринкової структури, ефективність розподілу ресурсів тощо.

Метою вивчення дисципліни є вивчення поведінки та механізму прийняття рішень окремими економічними суб’єктами - мікросистемами, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів, котрі можливо застосувати альтернативно.

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 4 кредити ЄКТС (120 годин), в тому числі лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота студента – 52 год.


Мета практики Ознайомитись з особли­востями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Метою навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є формування системи викладання знань про основні етапи і напрями розвитку економічних учень; передумови та закономірності еволюції світової економічної науки; економічні концепції головних шкіл і напрямів економічної думки.


Метою викладання навчальної дисципліни «Політична економія» є формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.

Вивчення курсу «Теорія організації» озброює майбутніх менеджерів знаннями організаційних законів і принципів, необхідних для формування сучасного організаційного мислення, практичними навичками. Теорія організації розглядається як один із фундаментальних елементів наукової бази менеджменту. Організація показана не тільки як інструмент досягнення підприємницьких цілей, але і як об'єкт дослідження. Аналізуються основні положення, визначення і смислові варіанти поняття «організація», методологія наукового дослідження організаційних процесів й організаційних відносин. Організація розглядається як система, представлена об'єктивною структурою, і як процес, тобто як функція управління. Особливе значення надається самоорганізації. 

 

Державне та регіональне управління – дисципліна, яка спрямована на формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь сучасного менеджменту та формування компетентності, необхідної для виконання функцій органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Мета навчальної дисципліни «Соціальна статистика і аналіз ринку праці» - формування системи теоретичних знань та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження соціальних явищ та процесів, які відбуваються на ринку праці.

Оволодіння теоретичними  знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку студента; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх фахівців умінь організовувати особисту працю.

Мета  навчальної дисципліни «Економіка підприємства» -  сформувати систему знань, умінь і навичок у сфері економіки підприємства, забезпечити опанування теорії та практики господарювання на рівні підприємства, конкретних форм і методів господарювання, принципів формування та використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, розрахунку ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємств.

Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 5 кредитів ЄКТС (150 годин), в тому числі лекції – 28 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота студента – 94 год.


Дисципліна «Макроекономіка» орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами сукупності знань з питань макроекономіки та навчитися правильно їх застосовувати в практичній діяльності.

Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти, яким чином національні господарства, взаємодіючи одне з одним та з світовим господарством як цілим, формують господарську поведінку економічних суб'єктів, культуру економічного мислення, обумовлюють координацію правового поля країн світу, зберігаючи їх самобутність

Метою викладання навчальної дисципліни «Макроекономіка» є формування системи знань про механізми функціонування національної економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою, та досвід макроекономічної практики.

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 4 кредитів ЄКТС (120 годин), в тому числі лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота студента – 52 год.

 


Мета дисципліни - формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження економіки підприємств виробничої і невиробничої сфери, правильної та об’єктивної оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності, теоретична та практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методу і методології, формування вмінь використання економіко-логічних і економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств.

Предмет дисципліни: система методів і способів аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження економіки підприємств виробничої і невиробничої сфери, а саме:

наукових основ економічного аналізу;

методу і методології економічного аналізу;

організації інформаційного забезпечення економічного аналізу;

використання економіко-логІчних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств;

методичних основ аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-          етапи становлення і розвитку економічного аналізу;

-          економічні терміни, ключові показники діяльності суб’єкта господарювання, їх взаємозв’язки і взаємозалежності;

-          сутність, умови застосування та подальше удосконалення показників діяльності суб’єкта господарювання;

-          сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання;

-          принципи і методи обґрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.

вміти:

-          проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі;

-          робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

-          знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;

-          завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;

-          набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу;

-          опанувати методику прогнозування результатів діяльності підприємства.

 

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 3 кредити ЄКТС (90 годин), в тому числі лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота студента – 39 год.

 

 


Метою курсу є надання студентам необхідних знань та навичок з ситуаційного менеджменту.Метою вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» є формування умінь і знань у розробці операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.


Основна мета курсу «Організація виробництва» полягає в тому, щоб майбутні економісти і менеджери набули необхідні знання з організації виробництва, які були б достатніми для кваліфікованого вирішення широкого кола практичних задач безпосередньо на промислових підприємствах.

Завдання курсу:

-вивчення теорії та практики організації виробництва;

-набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у виробництві;

-закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічних розрахунків;

-обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем.


Мета – здобуття та поглиблення спеціальних знань та умінь ведення бізнесу, вміння застосовувати у діловому спілкуванні певні знання етики бізнесу, які сприяють досягненню успіху у бізнесі.

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в формуванні цілісної системи знань і навичок у студентів з українського правознавства, сформованої на базі сучасних досягнень юридичної науки.

Мета практики – поглибити та закріпити практичні навички, одержані внаслідок вивчення дисциплін «Інформаційні системи і технології» та «Інформаційні технології в будівництві», набути здатність швидкого вибору відповідних програмових засобів та забезпечення якісного зв'язку поміж використовуваними засобами.

Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи.1

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами системних знань з отримання інформації про тенденції розвитку виробництва промисловості будівельних матеріалів і конструкцій, перспективи науково–технічного прогресу в проектуванні, розробці і організації підприємств виробничої бази.


Мета навчальної дисципліни – підготовка майбутнього бакалавра до вирішення професійних завдань в питаннях теорії і практики управління якістю, стандартизацією та сертифікацією продукції в будівництві та ЖКГ.

Згідно з освітньо-професійною програмою «Менеджмент в будівництві та житлово-комунального господарства», завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних компетентностей:

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами.

ЗК2   Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і професії менеджера.

ЗК5 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

СК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації.

СК3 Вміння визначати  функціональні області організації та зв’язки між ними.

СК4 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

СК7 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

СКП01 Здатність до планування, організації та ефективного функціонування системи менеджменту у сфері будівництва та житлово-комунального господарства на різних рівнях управління.

СКП02 Здатність і готовність здійснювати контролінг у сфері будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до існуючих стандартів, норм і вимог, інструкцій та рішень в форматі забезпечення економічної безпеки господарської діяльності.

СКП03   Здатність проводити комплексний економічний аналіз проектів з будівництва та ремонту об’єктів, пропонувати рішення з підвищення їх економічної ефективності.

та результатів навчання:

РН14 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

РНС01 Демонструвати вміння орієнтуватися в особливостях сучасного будівництва та житлово-комунального господарства й перспективах його розвитку, структурі виробничих процесів будівництва та експлуатації будівельних об’єктів.

РНС02 Демонструвати знання сучасних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та технологію їх виготовлення,методів розрахунку економічної привабливості за якістю застосування.

РНС03 Демонструвати знання нормативної документації в галузі будівництва та житлово-комунальному господарстві.

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є вивчення питань встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня якості будівельної продукції на стадіях маркетингу і вивчення ринку при її розробці, виробництві й експлуатації за допомогою систематичного контролю і цілеспрямованого впливу на умови і фактори, що впливають на якість кінцевої будівельної продукції.


Мета навчальної дисципліни – є підготовка фахівців, які добре володіють питаннями теорії і практики в галузі економіки праці і соціально-трудових відносин

Метою навчальної дисципліни «Планування діяльності підприємств» є формування у студентів системи певних спеціальних знань та навичок у плануванні діяльності підприємств, спрямованої на створення та забезпечення ефективного, прибуткового функціонування суб’єктів господарчої діяльності в будівельній галузі, а також здійснення комерційних, фінансових, посередницьких та інших видів діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- науково-методологічні основи планових розрахунків;

- методи планових розрахунків, які застосовуються у поточному і оперативному плануванні;

- етапи та послідовність планових розрахунків, які застосовуються при побудові різних видів планів;

- основні планові показники та способи їх розрахунку в умовах ринкової економіки;

- особливості планових розрахунків різних видів планів: стратегічних, бізнес-планів, поточних, оперативних;

вміти:

- виконувати техніко-економічні розрахунки планових показників;

- проводити техніко-економічний аналіз планів;

- розробляти заходи по підвищенню ефективності і кращого використання ресурсів;

- використовувати у техніко-економічних розрахунках математичні моделі та обчислювальну техніку;

- розробляти бізнес-план інвестиційного проєкту.

Основна мета курсу «Організація виробництва» полягає в тому, щоб майбутні економісти і менеджери набули необхідні знання з організації виробництва, які були б достатніми для кваліфікованого вирішення широкого кола практичних задач безпосередньо на промислових підприємствах.

Завдання курсу:

-вивчення теорії та практики організації виробництва;

-набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у виробництві;

-закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічних розрахунків;

-обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем.


Мета навчальної дисципліни – викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.


Мета – підготовка фахівців менеджерів, добре вододіючих питаннями теорії і наукового обґрунтування питань українського трудового законодавства, сформованих на базі сучасних досягнень юридичної науки.


Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.


Вивчення навчальної дисципліні  «Адміністративне право» побудоване з метою дати студентам ґрунтовні знань з теорії адміністративного права, вивчення адміністративного законодавства та матеріалів юридичної практики, вивчення основних напрямків розвитку адміністративного права, проблем правового регулювання статусу органів виконавчої влади, державної служби, адміністративної юстиції, провадження в справах про адміністративні правопорушення тощо.


Метою дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів і спеціальних знань в області маркетингу, придбання практичних навиків, що стосуються просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів і забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти комплекс знань з основ ведення сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.


Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення, системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, проблем організації та функціонування власної справи; обґрунтування бізнес-ідей, складання бізнес-плану, розуміння державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та визначення можливостей підприємницької діяльності, а також вивчення відносин, що виникають між людьми у зв’язку з організацією, функціонуванням і розвитком власної справи.

Мета навчальної дисципліни «Управління професійним розвитком персоналу» - є формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь і навичок, що дають змогу керівникам здійснювати ефективну та результативну управлінську, організаційну діяльність, застосовувати системний підхід з інноваційними елементами в організації діяльності з професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку персоналу.


Підприємницьке право

Мета навчальної дисципліни: Формування системи знань з правового регулювання підприємницької діяльності, організаційно–правових форм здійснення підприємництва. Підприємницька діяльність має особливе значення в умовах ринкової економіки. Саме з розвитком підприємництва пов’язаний подальший розвиток всіх секторів економіки. При цьому, вкрай важливим є оволодіння основами підприємницького права здобувачами вищої освіти. Завдання курсу «Підприємницьке право» полягає у засвоєнні здобувачами вищої освіти теоретичних положень щодо підприємницького права, опануванні основних положень національного законодавства у сфері підприємництва.


Мета навчальної дисципліни: формування системи наукових знань в галузі теорії та практики конфлікту; набуття навичок прагматичного аналізу, конструктивного вирішення та попередження конфліктів.


Мета навчальної дисципліни

Надати здобувачам знання щодо технології прийняття бізнес-рішень, основ сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування та експертизи бізнес-рішень із різним ступенем невизначеності та ризику .

Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку. Сутнісна характеристика інноваційних процесів. Особливості процесу створення та формування попиту на інновації. . Інноваційна політика фірми. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції.

Система управління інноваційними процесами. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій. Фінансування інноваційних процесів.  Державне регулювання інноваційної діяльності.  Стимулювання інноваційної діяльності.. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми.

 


Метою переддипломної практики є формування у студентів практичних навичок розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов'язків на окремих робочих місцях керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємств на низовому рівні управління.

Мета навчальної дисципліни – оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного менеджменту та практичними навичками прийняття стратегічних рішень у процесі управління діяльністю  та розвитком підприємств.

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно до чинних стандартів України i містять основні вимоги щодо змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.


У курсі дисципліни "Патентування та ліцензування" викладені питання організації патентно-ліцензійної роботи, основи патентного права України та зарубіжних країн, особливості патентної документації, системи її класифікації, основні правила оформлення заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, а також методи патентних досліджень і визначення вартості ліцензії.

Мета навчальної дисципліни – оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.Метою вивчення дисципліни є: формування в студентів – менеджерів сучасних поглядів і спеціальних знань в області маркетингу, придбання практичних навичок у питаннях просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб і забезпечення ефективної діяльності підприємства. Задача курсу: ознайомлення студентів – менеджерів із практичними навичками проведення маркетингових досліджень, розробки плану маркетингу, організаційної структури служби маркетингу і функціональних обов'язків адміністративного персоналу в галузі та ін.


Курс розроблено для сдудентів деної і заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

Метою дисципліни є формування професійних знань в області сучасних тенденцій управління сферою раціонального використання енергоресурсів, вивчення основних моделей систем енергетичного менеджменту та методологічних основ формування та реалізації діяльності з раціонального використання енергоресурсів.

Обсяг курсу: 4,0 кредити ЄКТС (120 годин), в тому числі лекції – 34 год.,
практичні заняття – 34 год., самостійна робота студента – 52 год.

https://donnabaeduua-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/i_y_chernykh_donnaba_edu_ua/EQqRFQX1mHVOuGyDsEaj7CcBeQSKOaAP9siQyl9vtCmZsQ?e=3u7VR8

Дисципліна "Управління змінами" присвячена розгляду одного з найважливіших розділів сучасного менеджменту, пов'язаного з розвитком організації як відкритої соціальної системи.

Мета вивчення дисципліни - формування у здобувачів другого рівня вищої освіти "магістр"  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» теоретичних знань у сфері організаційної діяльності, вивчення технологій і методів проведення змін в організації.

Завдання вивчення дисципліни. Основна навчальна задача дисципліни – сформувати загальні наукові уявлення про зміст, найважливіші процеси і методи проведення змін в організації.

Завданнями дисципліни є:

- вивчення теоретичних підходів до проведення змін;

- вивчення особливостей формування організацій в умовах безперервних змін;

- вивчення форм і методів проведення змін в організації;

- розгляд особливостей проведення змін стосовно окремих функціональних блоків;

- розгляд практичного застосування теорії та методології проведення змін на підприємствах.

Мета  навчальної дисципліни «Управління проектами в будівництві та житлово-комунальному господарстві» - сформувати систему знань, умінь і навичок у сфері управління проектами, опанування методології, необхідної для успішного управління проектами, а також набуття навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.


Мета навчальної дисципліни

Сформувати систему знань, умінь і навичок у сфері фінансового управління підприємствами різних організаційно-правових форм та різних форм власності в умовах ринкової економіки, стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також забезпечити опанування здобувачами основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління.

Мета дисципліни: сформувати систему знань, умінь і навичок у сфері управління та економіки міста з урахуванням провідної ролі міст в соціально-економічному розвитку країни і необхідності підвищення їх сталого розвитку та конкурентоспроможності.Мета навчальної дисципліни –. формування теоретичних знань і практичних навичок оцінювання ефективності інноваційних рішень, спрямувань науково-технічного прогресу з позицій їх економічної та соціальної цілеспрямованості.


Метою практики є: розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов'язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій в практичну діяльність підприємства.


Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти знання та вміння з організаційних питань заснування будівельного підприємства, впливу функцій управління на ефективності діяльності будівельної організації, матеріально-технічного забезпечення, визначення економічної ефективності процесів управління та інвестицій, нормативно-правової бази в будівництві з урахуванням закордонного досвіду.


Основною  метою  викладання  дисципліни  «Економіка  міського  господарства»  є  формування  у  майбутніх  магістрів  спеціальностей  073  «Менеджмент»,  051  «Економіка»  системи  спеціальних  знань  з  проблем  розвитку  та  сучасного  стану  міжнародної  економіки для  фундаментальної  освіти й практичної діяльності за фахом.  

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Економіка  міського  господарства»  є  формування  системи  знань  про  форми  та  особливості  виявлення загальних економічних законів у міському господарстві як галузі  народного  господарства;  про  ефективність  виробництва,  шляхи  й  методи  досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.  

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Економіка  міського  господарства» є вивчення є: теоретична та практична підготовка студентів з  питань  питань  економіки  та  організації  діяльності  підприємств  міського  господарства;  формування  навичок  розв’язання  актуальних  проблем  функціонування та розвитку підприємств міського господарства. 

Мета  навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного та ділового спілкування» -  формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ділового ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в обсязі тематики, обумовленої професійно-діловими потребами; оволодіння новітньою інформацією через іншомовні джерела.


Дисципліна «Корпоративне управління» для фахівців галузі знань 07 «Управління та

адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій

«Менеджмент у будівництві та житлово - комунальному господарстві» (для

студентів денної та заочної форм навчання)

Метою вивчення даної дисципліни у ВНЗ є підготовка фахівців (менеджерів - економістів), що добре володіють питаннями теорії і практики стратегічного менеджменту. Такий менеджмент передбачає наявність стратегічного маркетингу, розроблення стратегічних планів, оперативне управління реалізацією стратегічних планів підприємства.

Основна задача – ознайомлення студентів з теоретичними та практичними питаннями, обізнаність з якими дозволить спеціалісту виконувати роботу по проектуванню та реалізації процесу стратегічного менеджменту. 

 


Метою викладання навчальної дисципліни:

розвиток здатності експертного оцінювання дизайн-ергономічних показників якості різних видів продукції та виробничого середовища. Для цього треба навчити студентів розглядати психологічні основи ергономіки і дизайну як міждисциплінарну галузь наукового знання, аналізувати психологічні особливості діяльності людини в системі «людина-техніка-середовище», використовувати знання щодо методів, критеріїв і процедур експертизи дизайнергономічної якості виробничого середовища та продукції.

Завданнями дисципліни є:

надання знань про сутність ергономіки, дизайну, ергономічних показників якості виробничого середовища та різних видів продукції у ході процесу виробництва.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати

знання :

 - базових понять та категорій ергономіки;

 - об'єкту, предмету, мети та завдань дисципліни та зв'язку з іншими дисциплінами;

 - психологічних основ діяльності людини-оператора;

 - інженерно-психологічних вимог щодо засобів рефлексії інформації, органів керування, організації робочого місця оператора;

 - категорій композиції і засобів гармонізації форм;

 - психологічних основ кольорознавства;

 - ергономічних і естетичних вимог щодо світлокольорової організації виробничого середовища

 - естетичних і ергономічних особливостей візуальних характеристик комп’ютерних екранних композицій;

 - методів, критеріїв, процедур оцінювання дизайн-ергономічної якості продукції.

уміння:

 - досліджувати особливості пізнавальних процесів та праксеологічних (ефективних) станів людини;

 - складати перелік вимог щодо дизайн-ергономічних показників якості продукції, робочих місць та  робочого середовища згідно існуючим в Україні Держстандартам;

 - здійснювати дизайн-ергономічну експертизу якості цілісним, диференційованим та комплексним методами.

 
 

Даний курс створено з метою підготовки фахівців, що грамотно і обізнано володіють питаннями оперативного планування. Він представляє інтерес для широкого кола читачів, особливо для майбутніх управлінців і тих, хто вже сьогодні управляє підприємством.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.


Метою вивчення дисципліни є: формування в студентів – менеджерів сучасних поглядів і спеціальних знань в області маркетингу, придбання практичних навичок у питаннях просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб і забезпечення ефективної діяльності підприємства. Задача курсу: ознайомлення студентів – менеджерів із практичними навичками проведення маркетингових досліджень, розробки плану маркетингу, організаційної структури служби маркетингу і функціональних обов'язків адміністративного персоналу в галузі та ін.


Мета дисципліни – надання студентам знань з основ управління проектами і навчання методики складання, планування та аналізу проектів. У процесі навчання студент має опанувати методологію, необхідну для успішного управління проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

Для досягнення мети в процесі вивчення перед студентами поставлено такі завдання:

1) засвоєння основних принципів ініціації проекту, його структуризації, економічного обґрунтування доцільності реалізації;

2) оволодіння навичками планування та виконання проектних дій у сферах інтеграції проектів, управління змістом, термінам, вартістю, якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, ризиками і закупівлями.


Мета вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми фахівцями кваліфікаційного рівня «магістр» сучасними обчислювальними методами, що дозволяють вирішувати найбільш поширені інженерні задачі, отримати основні навики математичного моделювання фізичних процесів, здобуття системи вмінь з алгоритмізації обчислювального процесу встановленої математичної моделі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: класифікацію інформаційного забезпечення наукового дослідження; принципи побудови оптимізаційних моделей; порядок проведення статистичного аналізу в програмних комплексах; методологію здійснення математичного моделювання об’єктів та систем.

вміти: здійснювати пошук та аналіз нової інформації; формалізувати-переводити зовнішні явища та процеси в знаковий вигляд; інтерпретувати-переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему; реалізовувати-переводити оброблену знакову інформацію у вигляд зовнішніх процесів; проводити аналітичні та чисельні дослідження об’єктів та процесів при здійсненні професійної діяльності; складати математичні моделі систем; обробляти статистичні та експериментальні дані, оцінювати та аналізувати отримані результати.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент у будівництві», «Менеджмент у житлово-комунальному господарстві».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з зовнішнім середовищем.


Метою вивчення даної дисципліни у ВНЗ є підготовка фахівців менеджерів-економістів, добре вододіючих питаннями теорії і наукового обґрунтування та набуття цілісної системи знань про правове регулюванню порядку укладання, виконання та припинення різних видів господарських договорів; розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими) та іншими право застосовними органами норм чинного законодавства щодо укладання зміни, виконання договорів. 


Мета вивчення дисципліни передбачає формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також набуття практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій в процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Метою  навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням - англійська)» є формування необхідної іншомовної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності (читанні, аудіюванні, використанні мови, письмі та говорінні).

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних засад нормативності англійської літературної мови; вироблення навичок правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування, складання ділових паперів, усного й писемного фахового мовлення, роботи з науковими і діловими текстами.

 


У свій час величний Т.Г.Шевченко, зустрічаючись з мінливою миттю життя в образі нового року, так звертався до нього: «Добридень же, новий годе, В торішній свитині. Що ти несеш в Україну В латаній торбині?». Тож мудре зауваження Тараса відповідає на питання кожного, хто замислюється над тим, що буде на нас чекати завтра, через рік, через віка і тисячоліття. Хто не хотів би цього знати?! А відповідь ховається у тій старій торбинці, яка сиротливо висить за нашими же плечима. І те, що в ній - радує більше дітей, ніж дорослих. Бо дорослі знають: там їх історія, їх минуле, минуле їх батьків і прабатьків, історія їх тріумфів і трагедій. Нестерпно важко повертатись у пережите, навіть не дивлячись на те, яким воно було. Та все одне, заглядати в цю торбину корисно всім. І не просто заглядати, перекладаючи старі речі з однієї купки до іншої, а старанно упорядковувати збережене, пригадувати вивітрене із пам'яті та знайомити із згаданим власних дітей.

 

Мета: формування системи знань про закономірності історичного розвитку українського народу, його державності, політичного життя, економіки, соціально-економічних відносин; виявлення особливостей духовної і культурної спадщини українців, їх національної ідеї та її місця в історії світової цивілізації.

 

Завдання: оволодіння історико-культурним понятійним апаратом, сумою конкретних знань історичних явищ, подій і фактів на рівні відтворення та використання в повсякденному житті; набуття вміння використання історико-культурного досвіду у вирішенні проблем сьогодення, визначенні свого місця в суспільному житті.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми, загальні закономірності історико-культурного розвитку; складні та. суперечливі явища, процеси в історії суспільно-політичного та духовно-культурного життя України у зв'язку із світовою цивілізацією; тенденції економічного розвитку України і, особливо, потенціал її науково-технологічного комплексу; добре орієнтуватись в історичних джерелах і новітній науковій літературі;

 

Вміти: синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну і духовну культуру; творчо застосовувати набуті знання з історії України та її культури у повсякденній діяльності, для орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ, подій; формувати власну наукову позицію щодо актуальних проблем політичного та культурного сьогодення; самостійно осмислювати закономірності історичного розвитку.


Вихованці мають знати і розуміти:

• основні етапи розвитку біологічної науки;

• етичні аспекти наукових досліджень;

• особливості місцевої флори і фауни;

• профілактичні заходи попередження хвороб;

• сучасну систематику живих організмів;

• основні таксономічні категорії;

• загальну характеристику основних таксонів рослин і тварин.