Мета навчальної дисципліни – підготовка майбутнього магістра до вирішення професійних завдань в питаннях теорії і практики управління якістю та сертифікацією продукції в будівництві.

Згідно з освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми», завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних компетентностей:

ЗК 1. Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.

ЗК 5. Здатність до ефективної взаємодії з іншими членами професійної команди, у тому числі – на лідерських засадах.

ЗК 6. Здатність до самонавчання, інтегрування новоздобутих знань до уже наявних.

ФК 5. Здатність дотримуватись вимог якості кінцевої продукції у професійній сфері.

ФК 6. Володіння культурою професійної безпеки, вміння ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї професійної діяльності.

ФК 8. Знання та вміння використовувати на практиці сучасні теорії в області навчання.

та результатів навчання:

ПРН6. Вміти знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність.

ПРН 12. Демонструвати здатність використовувати у сфері професійної діяльності системи якості і сертифікації продукції.

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є вивчення питань встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня якості будівельної продукції на стадіях маркетингу і вивчення ринку при її розробці, виробництві й експлуатації за допомогою систематичного контролю і цілеспрямованого впливу на умови і фактори, що впливають на якість кінцевої будівельної продукції.

009.jpg009.jpg

Метою дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями САПР та отримання навичок використання САПР в практиці.