Дисципліна «Електротехніка» передбачає вивчення процесів, що відбуваються в електричних колах постійного і змінного струмів, принципу дії і основних властивостей електричних машин і апаратів, трансформаторів та їх практичного застосування.

          Після вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти суть електричних і магнітних явищ, їх взаємний зв’язок і кількісні співвідношення, одержати необхідні практичні навички в поводженні з електрообладнанням і його застосуванням.


Мета викладання дисципліни це вивчення  студентами загальних основних понять системи вищої освіти та автомобільного транспорту  України.

 

Завдання вивчення дисципліни:

 

-         ознайомлення з місцем майбутньої роботи;

-         ознайомлення з навчальним планом напряму  «Автомобільний транс-порт» та вмістом основних дисциплін навчального плану;

-         отримання  уявлення про технологічні процеси виробництва автомобі-лів, їх технічного обслуговування і ремонту;

-         ознайомлення з основними чинниками впливу автомобільного транс-порту на навколишнє середовище .

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  - загальні відомості про функціонування транспорту, загальні підходи

     до забезпечення якості виробничих процесів, математичні моделі

     управління виробництвом.

вміти:

-планувати свій навчальний час, виконувати завдання.

 


Мета вивчення дисципліни: забезпечити майбутнім бакалаврам можливість в результаті навчання отримати знання і уміння по основним поняттям, законам і моделям механіки, які необхідні в майбутній професійній діяльності і в подальшій самоосвіті. Забезпечити наявність знань і умінь в використанні методів теоретичного і експериментального дослідження механічного руху в різних інженерних задачах, а також в оцінці числових порядків величин, що характерні для механічного руху.