Мета навчальної дисципліни – опанування студентами теоретичних аспектів обґрунтування доцільності прийняття та впровадження окремих альтернативних рішень в умовах обмеженості ресурсів, їх   ефективного користування: вироблення теоретичних та практичних навичок щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства, його ефективності, як основної характеристики потенціалу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- логіку прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);

- особливості функціонування та розвитку суб’єктів господарювання;

- закономірності, принципі і особливості формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства;

- методичний інструментарій оцінки окремих складових потенціалу підприємства;

вміти:

- використовувати аналітичний та методичний інструментарій для оцінки потенціалу підприємства;

- обчислювати показники ефективності потенціалу підприємства;

- позначати перспективи розвитку підприємства та його потенціалу.