Дисципліна «Мікроекономіка» як складова частина економіки є однією з найдинамічніших та найцікавіших. Вона вивчає поведінку й механізми, за якими ухвалюють рішення окремі економічні суб’єкти – мікросистеми, що прагнуть досягти мети за обмежених ресурсів. Ця наука пояснює те, чому і як ці одиниці ухвалюють економічні рішення. В центрі уваги мікроекономіки перебувають моделі поведінки споживача, що утворюють попит за заданих переваг та бюджету, діяльність виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, фактори, що визначають ціну та обсяги продажу на ринку окремого блага, максимізація прибутку залежно від типу ринкової структури, ефективність розподілу ресурсів тощо.

Метою вивчення дисципліни є вивчення поведінки та механізму прийняття рішень окремими економічними суб’єктами - мікросистемами, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів, котрі можливо застосувати альтернативно.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

засвоєння мотивів, основних закономірностей та методологічних принципів поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах на мікрорівні;

оволодіння універсальним інструментарієм для самостійного аналізу та обґрунтування прийняття оптимальних господарських рішень за умов обмеженості засобів і наявності альтернативних можливостей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-   сутність, мету і концептуальні основи мікроекономічного аналізу;

-   обґрунтування раціонального споживчого вибору згідно з кардиналістським та ординалістським підходами;

-   наслідки зміни цін і доходу споживача на споживчий вибір;

-   дію законів попиту та пропозиції та особливості впливу цінових і нецінових детермінант;

-   умови вибору комбінацій виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску;

-   взаємозв’язки функції виробництва та функції витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах;

-   правила поведінки фірми за умов зміни ринкової ситуації;

-   особливості попиту й пропозиції факторів виробництва та механізм визначення їх цін у різних ринкових структурах.

вміти:

-   моделювати поведінку споживача з урахуванням спадної граничної корисності блага;

-   знаходити оптимальний варіант вибору споживача на основі принципу рівності зважених граничних корисностей;

-   визначати зміни оптимального стану під впливом зміни переваг споживача та зміни його доходу;

-   виконувати графічну побудову ліній «доход – споживання», «ціна – споживання»;

-   моделювати ситуації порушення ринкової рівноваги і давати їх характеристику;

-   визначати основні показники, що характеризують ефективність стратегії підприємства у коротко- та довгостроковому періодах;

-   обчислювати витрати виробництва та виконувати економічні обґрунтування вибору мінімально ефективного розміру підприємства та оптимальної потужності діючого підприємства;

-   використовувати правила поведінки фірми в реальній економіці в умовах будь-якої ринкової ситуації;

-   обґрунтовувати оптимальний вибір товаровиробника, який купує фактори виробництва, та робітника щодо праці і відпочинку; визначати ринкову ціну виробничого фактору.

 Форма навчання: денна, заочна

 Обсяг курсу: 5 кредити ЄКТС (150 годин), в тому числі лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота студента – 82 год.


Мета навчальної дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок фінансового управління підприємствами різних організаційно-правових форм та різних форм власності в умовах ринкової економіки, стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі наступних компетентностей:

ЗК3 Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.

ЗК4 Здатність вести професійну комунікацію.

ЗК6 Здатність розробляти проекти та управляти ними.

СК3 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань.

СК6 Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК9 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

СК11 Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СКП 01 Здатність забезпечувати ефективне регулювання економічних відносин, що виникають у процесі функціонування будівельної організації.

СКП 02 Здатність проводити передпроектні дослідження і техніко-економічні обґрунтування, розрахунки економічних показників ефективності і доцільності проекту,  на основі кошторисів та кошторисно-фінансових розрахунків визначати кошторисну вартість будівництва.

СКП 05 Здатність управляти  фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами в житлово-комунальному господарстві.

 

та результатів навчання:

РН17 Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

РНС01 Здійснювати  управління  фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами в сфері житлово-комунального господарства

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

- формування комплексного розуміння механізму управління фінансами підприємств;

- оволодіння методичним інструментарієм фінансового менеджменту;

- оволодіння методикою розроблення фінансової стратегії діяльності підприємства з врахуванням його фінансово-економічного стану та положення на ринку;

- формування навичок застосування системного підходу при розробленні політики управління прибутком, інвестиційної політики, політики управління активами підприємства, при визначенні вартості капіталу та оптимізації його структури, а також правильного та своєчасного застосовування інструментів антикризового фінансового управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні основи фінансового менеджменту;

- основні функції фінансового менеджменту;

- основні інструкції та нормативні акти, що регламентують фінансову діяльність;

- стратегічне та оперативно-тактичне управління фінансами підприємств різних організаційно-правових форм та різних форм власності.

вміти:

- формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві;

- досліджувати фінансовий стан підприємства, шукати резерви його зміцнення;

- розробляти фінансовий стан підприємства у межах окремих підсистем планування та напрямів діяльності;

- застосовувати основні методи аналізу та планування активів підприємства;

- застосовувати основні методи аналізу капіталу, обґрунтування потреби в капіталі, оцінки вартості капіталу та оптимізації його структури;

- здійснювати оцінку ефективності реальних інвестицій. Формувати програму реальних інвестицій, обґрунтовувати потребу в інвестиційних ресурсах;

- здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;

- застосовувати основні методи аналізу та планування грошових потоків;

- проводити оцінку фінансових ризиків, обґрунтовувати методи їх нейтралізації та зовнішнього страхування;

- проводити оцінку вірогідності банкрутства та виявляти шляхи та механізми його запобігання.

Мета навчальної дисципліни – формування системи базових знань з теорії і практики економіки підприємства, вивчення теорії та практики господарювання на рівні підприємства, конкретних форм і методів господарювання, принципів формування та використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, ефективності господарсько-комерційної діяльності.