Мета викладання дисципліни формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру функціональної заданості етикету в організації й упорядкуванні соціальних і професійних зв'язків, колективних й індивідуальних видів поведінки.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі таких компетентностей:

ЗК 1 Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій. 

ЗК 2 Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді обґрунтованих  рішень

ЗК 4 Здатність вести професійну комунікацію, у т.ч. в контексті міжнародної інтеграції

ЗК 6 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати

ФК 2 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні практичних та наукових завдань

ПРН 2. Знати методологію та методику наукових досліджень, вміти їх застосовувати  у професійній діяльності

ПРН 3. Вміти  презентувати результати наукових досліджень у вигляді доповідей, звітів, статей, використовувати програмні засоби комп’ютерної графіки та візуалізації результатів  науково-дослідницької діяльності

ПРН 6. Вміти застосовувати інформаційно-комп'ютерні технології для розв'язання практичних завдань професійної діяльності та для ділових комунікацій у професійній сфері

 

Конкретизованими завданнями вивчення дисципліни є:

- набуття практичних навичок використання етичних норм;

- формування уявлення про сучасний діловий етикет;

- визначення сутності і ролі корпоративної культури;

- набуття навичок проведення ділових переговорів та співбесід;

- ознайомлення із основними вимогами до одягу ділової людини;

- формування вміння щодо організації та проведення ділових нарад;

- ознайомлення з вербальними та невербальними засобами ділової комунікації, з правилами етикету від час ділових бесід.


Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.