Дисципліна «Електротехніка» передбачає вивчення процесів, що відбуваються в електричних колах постійного і змінного струмів, принципу дії і основних властивостей електричних машин і апаратів, трансформаторів та їх практичного застосування.

          Після вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти суть електричних і магнітних явищ, їх взаємний зв’язок і кількісні співвідношення, одержати необхідні практичні навички в поводженні з електрообладнанням і його застосуванням.


Мета вивчення дисципліни: забезпечити майбутнім бакалаврам можливість в результаті навчання отримати знання і уміння по основним поняттям, законам і моделям механіки, які необхідні в майбутній професійній діяльності і в подальшій самоосвіті. Забезпечити наявність знань і умінь в використанні методів теоретичного і експериментального дослідження механічного руху в різних інженерних задачах, а також в оцінці числових порядків величин, що характерні для механічного руху.