Мета викладання дисципліниформування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, зокрема в науковому, офіційно-діловому, публіцистичному стилях.

Згідно з освітньо-професійною програмою, завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі таких компетентностей:

К02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

К04. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.

К05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення інформації та власного досвіду.

К06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

К07. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні.

К08. Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії.

К19. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

К20. Здатність інформувати громадськість про стан  екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

К22. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проєктами.

Та результати навчання:

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду у сфері екології.

ПР14*. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення

ПР15*. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проєктів.

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.