Етика є естетика душі

П’ЄР РІВЕРДІ.

Естетика – матір етики

ЙОСИФ БРОДСЬКИЙ.

 
 

Не дивлячись на те, що етика і естетика є самостійними філософськими науками, обидві вони настільки пов’язані між собою, що в принципі складають одну наукову дисципліну. Один з найвідоміших філософів ХХ століття, Людвіг Вітгенштейн, так і сказав з цього приводу – «Етика і естетика – одне». Щоби поставити у даному питанні крапку, до цього афоризму можна було би додати ще і такий влучний вислів Л.М.Толстого: «Эстетическое и этическое — два плеча одного рычага: насколько удлиняется и облегчается одна сторона, настолько укорачивается и тяжелеет другая. Как только человек теряет нравственный смысл, так он делается особенно чувствителен к эстетическому». Але хотілося б так само коротко пояснити, що ж пов’язує між собою ці неординарні науки. І етика, і естетика насамперед є науками про прекрасне. Відрізняються вони лише тим, що етика вивчає прекрасне в людині та її діях, а естетика – прекрасне в творіннях людського духу. Стародавні греки напрочуд добре розуміли це і для позначки даного феномену утворили спеціальне поняття – калокагатія. Зовнішньо, фізично, прекрасними і внутрішньо, духовно досконалими – такими були мешканці легендарної Атлантиди за повідомленням Платона. Тож розберемося, як таким бути.

Мета: надання знань про сутність таких специфічних розділів філософської науки, як етика та естетика, розкриття особливостей відбиття ними буття і людини в їх взаємодії.

 Завдання: формування умінь аналізувати й оцінювати основні риси етичної, естетичної свідомості, здібностей мислити відносно виявлених закономірностей в області моральних взаємовідносин та художньої практики людини; засвоєння і використання отриманих навичок і знання в практичному житті.

 

знати:

-          предмет етики; історія розвитку моральних стосунків і основні етичні вчення від Стародавніх часів до сьогодення; категорії етичної свідомості і моральних взаємовідносин; провідні етичні проблеми сучасності; етика сімейних стосунків, біоетика; етикет і поведінка людини.

-          визначення і сутність поняття «естетика»; основні естетичні категорії і естетичні концепції Стародавнього світу, Середньовіччя, Відродження і Нового часу; новітні течії в розвитку естетичної думки і естетичні стилі ХIХ-ХХ ст.ст.; традиційні і сучасні види мистецтва (ХХ - поч. ХХІ ст.ст) в контексті європейської і світової естетики; основні положення постмодерністської естетики.

 вміти:

-                 вирізняти і аналізувати етичні форми суспільної свідомості; набувати та використовувати навички етичного, загальнокультурного аналізу суспільного життя; формувати практику власної поведінки на моральних цінностях і нормах;

-               вирізняти і аналізувати естетичні форми суспільної свідомості; набувати і використовувати навички естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного життя; сприймати цінності художньо-творчого мислення