Релігія — взагалі остання й найвища сфера людської свідомості, вона є та галузь, що в неї людина вступає, як у сферу абсолютної істини.

Г. ГЕГЕЛЬ

 Вірю, бо абсурдно.

К. ТЕРТУЛЛІАН

   

 


Феноменальна сутність явища релігії полягає у тому, що вона є виразом ставлення людини до надприродної дійсності. Але де і у чому слід її шукати? Багато у чому відповідь на це питання залежать від того, хто шукає. Якщо той, хто питає, є адептом релігії у пошуках шляхів спасіння від неминучої смерті, то він шукатиме відповіді в зверненні до Бога. Якщо це ж питання ставить філософ, який прокинувся в середині самої людини, то він, прагнучи зрозуміти дійсність, яка його оточує, в такому порядку, в якому вона постає перед ним, шукатиме релігію в людині. Отже вибір завжди є справою самої людини.

 Мета: формування світоглядної культури на ґрунті надання знань з теоретичного релігієзнавства: розуміння наукових засад релігієзнавства, типології основних форм релігії,  стародавніх родоплемінних культів, національно-етнічних релігій, світових релігій, теорій виникнення релігії, сучасних нетрадиційних релігій або неокультів, релігійної картини в Україні, релігійних процесів у наш час, світової релігійної статистики, перспектив розвитку релігій у сучасному світі.

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни «Релігієзнавство» є надання знань про сутність релігійного сприйняття світу людиною на основі різних типів віровчення, релігійного змісту універсальної картини світу, системи поглядів на світ у цілому та ставлення людини до світу в чуттєвій та віро ймовірній площині.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: що релігія — це складне явище соціального характеру, що воно виникло в суспільстві цілком закономірно й існує разом з ним; що воно поєднує в собі елементи раціонального (наприклад, моральні настанови) та ірраціонального (наприклад, фантастичні образи надприродних істот). Знати, що релігія – це те, що робить людське життя осмисленим, забезпечуючи її найважливішим компонентом – "значенням".

вміти: пояснити, що релігія є символічною системою, необхідною для сприйняття цілісності світу, що вона забезпечує контакт індивіда зі світом як з єдиним цілим, в якому життя і дія мають певні кінцеві значення; вміти розтлумачувати основні складові будь-якої релігії і показувати, що релігія являє собою складний соціальний комплекс, який складається з вірувань (або міфів), тобто віри, яка допомагає людині зрозуміти, пояснити і певним чином упорядковувати своє життя.